Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości., Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany...
do niesienia pomocy w oparciu o ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...

VI SA/Wa 1615/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-21

swej działalności wspiera jednocześnie wiele klubów sportowych oraz wielu wybitnych polskich sportowców, a także różne fundacje i stowarzyszenia pomocy społecznej...
w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca. Ponadto działanie uprawnionego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to działanie w złej wierze, mające na celu...

VI SA/Wa 584/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

administracyjnym. Nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych stwierdzeń stara się wykazać potrzebę wzięcia udziału...
oferowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, pomoc i współdziałanie w opracowywaniu dokumentacji prawnej, reklamy itp., publiczne prezentowanie stanowiska...

VI SA/Wa 592/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-06

i zagranicznych, pomoc i współdziałanie w opracowywaniu dokumentacji prawnej, reklamy itp., publiczne prezentowanie stanowiska stowarzyszenia, zwłaszcza wobec organów...
jego działalności statutowej., Ponadto SPS wskazało, że za jego udziałem w przedmiotowym postępowaniu przemawia szeroko rozumiany interes społeczny, gdyż jego działanie sprzyja ochronie...

VI SA/Wa 593/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-06

się postępowaniu administracyjnym. Nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych stwierdzeń stara się wykazać potrzebę...
i technicznych oferowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, pomoc i współdziałanie w opracowywaniu dokumentacji prawnej, reklamy itp., publiczne prezentowanie stanowiska...

VI SA/Wa 583/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-06

dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych stwierdzeń...
administracji publicznej, ocenę i rekomendację materiałów budowlanych, przemysłowych i technicznych oferowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, pomoc...

II GSK 721/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

podnosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, opierając się na poglądach judykatury, nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą...
, ocenę i rekomendację materiałów budowlanych, przemysłowych i technicznych oferowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, pomoc i współdziałanie w opracowywaniu...

II GSK 1108/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

stwierdził Sąd I instancji, opierając się na poglądach judykatury, nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych...
przemawia szeroko rozumiany interes społeczny. Działanie wnioskodawcy sprzyja ochronie takich wartości, jak: uczciwa konkurencja między producentami polistyrenu...

VI SA/Wa 2487/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

, tj. instytucje państwowe, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie, szkoły, wydawnictwa, autorzy książek, artykułów, rodzice, osoby pracujące z młodzieżą, studenci...
są wszyscy, którzy bądź stosują, bądź zajmują się metodą Trening Zastępowania Agresji TZA - ART, tj. instytucje państwowe, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie, szkoły...

II GSK 695/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

. Jak słusznie stwierdził Sąd I instancji, opierając się na zdaniu judykatury, nie można zaakceptować sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych...
w przedmiotowym postępowaniu przemawia szeroko rozumiany interes społeczny, gdyż jego działanie sprzyja ochronie wartości wspólnych większej liczby podmiotów, jakimi niewątpliwe...
1   Następne >   +2   +5   +10   34