Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I OW 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

z dnia [...] czerwca 2010 r. [...], przekazał jako właściwemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej...
, a jego adres zamieszkania jest znany. W tej sytuacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Bezdomnym w Krakowie nie powinien był przekazywać sprawy do Jabłonowa...

IV SO/Po 2/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

niejawnym wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K...
. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia uznać się rzeczowo niewłaściwym i sprawę przekazać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie Kierownik...

II SO/Go 2/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej...
a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy A.T. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania niniejszego...

IV SA/Wr 204/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-11

kwietnia 2006 r. sprawy z wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w N. R. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej K. Ch. postanawia przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości. Sygn. akt IV SA/Wr...

I OSK 179/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

o odrzuceniu skarg Wojciecha S. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie pomocy społecznej postanawia oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem...
z dnia 25 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargi Wojciecha S. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. Jak podał Sąd...

I OW 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

właściwy w sprawie Działający z upoważnienia Prezydenta Miasta - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy nim a Prezydentem Miasta K. - Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o właściwość miejscową do rozpoznania wniosku R. K. o świadczenie...

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

niejawnym sprawy sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia...
: stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił...

II SA/Rz 226/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-08

niejawnym sprawy z wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego postanawia uznać się niewłaściwym...
Kolegiom Odwoławcze w Przemyślu przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu...

I OW 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

pomiędzy Wójtem Gminy Rejowiec a Prezydentem Miasta Lublin w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej...
postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Lublin jako organ właściwy w sprawie. Wójt Gminy Rejowiec, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu...

II SO/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udziałem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu...
w sprawie wydania decyzji dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej p o s t a n a w i a przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   19