Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

I OW 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

A D N I E N I E, Wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, działając z upoważnienia Prezydenta m. st...
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem m. st. Warszawy - Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy a Prezydentem Miasta...

II SA/Wa 1327/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna...
o pomocy społecznej, działały w latach 1997 - 2007 na podstawie odrębnej ustawy, tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz...

II GSK 429/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

poinformowała M.S. (dalej 'skarżący'), że nie spełnia on kryteriów wskazanych w art. 3 ustawy z dnia 5 października 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1310...
do podejmowania czynności w sprawie odwołania od niedopuszczenia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej. Skoro ani rozporządzenie, ani ustawa o pomocy społecznej...

II GSK 2891/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

postępowania, której nie przewiduje procedura administracyjna. Nadto skarżąca błędnie wskazała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jako organ I instancji., Drugi...
na świadczeniu pomocy prawnej, która ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywania., Z powyższego wynika, że ocenę pozytywną może uzyskać...

VI SA/Wa 2510/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

wniosku o wpis, przez okres 3 lat, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5...
związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim...

VI SA/Wa 96/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

odwoławczy podkreślił, że zdobywanie przez Skarżącego, jako byłego funkcjonariusza Policji, potrzebnych mu informacji miało polegać na udzielaniu, przy pomocy osoby trzeciej...
, mając na uwadze interes społeczny, stwierdził, że z uwagi na jego pierwszeństwo interes Skarżącego w tej sprawie musi mu ustąpić. Bez znaczenia jest przy tym uznał...

VI SA/Wa 559/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

interes społeczny godząc w dobro wymiaru sprawiedliwości poprzez obniżenie poziomu świadczonej pomocy prawnej., Z powyższego względu należy uznać za uzasadniony wniosek...
wskazując m. in. że samorząd zawodowy adwokatów posiada wszelkie cechy organizacji społecznej. Według Izby Adwokackiej w W. interes społeczny samorządu zawodowego...

VI SA/Wa 75/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

nie tylko ze słusznym interesem strony, lecz również z interesem społecznym, ponieważ strona dzięki swej działalności ujawniła lub udaremniła popełnienie wielu przestępstw...
jej informacji miało polegać na udzielaniu, przy pomocy osoby trzeciej, korzyści majątkowych innemu funkcjonariuszowi Policji, pozostającemu w służbie oraz mającemu dostęp...

II GSK 462/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

lekarzy o dolegliwościach dyskwalifikujących go do pracy w charakterze pracownika ochrony. Organ odwoławczy stwierdził, że racje interesu społecznego winny mieć w takim...
społecznego oraz interesu obywateli., W rozpoznawanej sprawie, w ocenie Sądu I instancji, organy naruszyły powyższe zasady, przekraczając granice uznania administracyjnego...

II GSK 734/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

z obowiązku zwrotu kosztów udzielonej pomocy mieszkaniowej., Postanowieniem z [...] sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości odmówił przedłużenia terminu do utworzenia...
zwrotu kosztów pomocy mieszkaniowej nie uzasadnia przedłużenia, aż o trzy miesiące, terminu do utworzenia kancelarii. Minister wskazał, że wnioskodawca przeszedł w stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   14