Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 387/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-10

24 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe Zaskarżoną przez E. N. decyzją z dnia 24 stycznia...
Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ł., Jako podstawę prawną decyzji powołano art. 54 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie...
umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...

IV SA/Gl 716/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-12

., nr [...] Prezydenta Miasta K. na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 1 oraz art. 39 i 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 64 poz...
postępowania administracyjnego ustalono, że dochód strony nie przekracza kryterium dochodowego określonego wart. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz zachodzi...

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy...
społecznej w jakiejkolwiek formie postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Wnioskiem z dnia 15 marca 2006 r. W. M. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w D...

IV SAB/Wr 47/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-10

niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w L. P. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie wydania decyzji...
w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 30 marca 2011 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w L. P...

II SAB/Bk 5/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-06-07

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, - Skarżący Pan K. M. wniósł w dniu...
[...] 01.2005 roku skargę, na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i pomocy społecznej z art. 36...

II SA/Sz 49/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Podaniem z dnia [...] r. J. C. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie zasiłku celowego...
. w odniesieniu do przyznania pomocy na opłacenie energii elektrycznej., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzją z dnia [...] r. Nr [...] umorzył postępowanie w sprawie...

III SA/Kr 470/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa...
. W tej sytuacji powołano się na regulację art. 13 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń...

II SA/Ol 498/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-07

umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze '[...]' utrzymało w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
. Nr 139, poz. 992) Dom Pomocy Społecznej '[...]' jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie. Z akt sprawy wynika bowiem, że pobyt w tym domu finansowany...

II SA/Ol 515/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-08

postępowanie sądowe. Decyzją dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze '[...]' utrzymało w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej '[...]', którą...
. 992) Dom Pomocy Społecznej '[...]' jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie. Z akt sprawy wynika bowiem, że pobyt w tym domu finansowany jest z przez mieszkańca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100