Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Ol 92/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-21

, w kwocie 58,73 zł miesięcznie. Wnioskodawca utrzymuje się z prac dorywczych, zarabiając około 600,00 zł miesięcznie. Korzysta z pomocy społecznej. Decyzjami z dnia...
'[...]' Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał mu zasiłek okresowy na zabezpieczenie potrzeb bytowych, w tym leczenie, do dnia 31 grudnia 2015 r., w kwocie 114,00 zł...

I SA/Lu 777/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-20

Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dochód rodziny wnioskodawcy w 2015 r. z tytułu świadczeń z pomocy społecznej...
odwołania wnioskodawcy od innych decyzji w kwestii pomocy społecznej, że jego studiująca córka [...] do końca stycznia 2016 r. otrzymywała stypendium socjalne w kwocie [...]zł...

II FSK 2136/16 - Wyrok NSA z 2018-08-08

dorywczych, zarabiając około 600 zł miesięcznie, korzysta z pomocy społecznej. Decyzjami z dnia 15 października 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał mu zasiłek...
) jest świadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z decyzji wydanych przez MOPS, wynika, że dnia 23 października 2015 r. przyznano jej dodatek mieszkaniowy w kwocie...

I SA/Łd 550/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

aktualną sytuację finansową, majątkową, rodzinną oraz wystąpił do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. o informacje, z jakiej pomocy korzysta podatnik. Ponadto...
jest osobą z naruszoną sprawnością organizmu, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością...

I SA/Op 455/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-13

administracyjnym wszczętym na wniosek skarżącej z dnia 12 września. 2007r., i dane uzyskane ze stosownych urzędów (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w N., Naczelnika...
nie korzystała z żadnej formy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, nie figuruje w rejestrach podatkowych jako płatnik podatku od nieruchomości. W latach 2000, 2001, 2004 i 2006...

I SA/Op 49/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-08

., Z informacji udzielonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] wynikało, że H. K., otrzymuje:, - na dziecko J. K., zasiłek rodzinny w wysokości 115 zł miesięcznie...
, rodzina skarżącej nie kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, gdyż dochód ten przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (w kwocie 456 zł), określone w art...

I SA/Po 653/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

, wyrażenia zgody na udostępnienie danych z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki i decyzji o wysokości otrzymywanej emerytury...
. Skarżąca, dnia [...] grudnia 2018 r. złożyła brakujące dokumenty i oświadczenie, że nie korzysta z pomocy społecznej i nie wyraża zgody na udostępnienie danych...

I SA/Gl 687/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-23

oświadczeniu o stanie majątkowym podatniczka nie wskazała, że korzysta z pomocy społecznej. Dokonując analizy kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy...
z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358), będącym aktem wykonawczym do art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz...

I SA/Gl 1552/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-30

z pomocy społecznej, które wskazane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń...
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358), będącym aktem wykonawczym do art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2018 r...

I SA/Wr 1067/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

- letniego niepełnosprawnego syna, który otrzymuje rentę socjalną w kwocie 502, 00 zł; nie korzysta z pomocy społecznej a także to, że nie prowadzi z byłą żona wspólnego...
płaszczyznach życia społecznego i osobistego obywatela, który zasadnie może oczekiwać na pomoc państwa w ważnych życiowo sytuacjach. Tym bardziej uwagę tę należy odnieść...
1   Następne >   +2   +5   +10   100