Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Ke 1056/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-18

,, - rodzina pobiera świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia rodzicielskie, a także świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - co ustalono na podstawie...
przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - A. B. nie posiada obecnie żadnych dochodów oraz innych źródeł utrzymania rodziny., W związku z faktem...

III SA/Lu 241/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

. skarżący został zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny za rok 2015, 2016...
'. Postanowieniem z dnia 10 maja 2017 r. Komisja Stypendialna odmówiła przywrócenia wnioskodawcy terminu do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Postanowienie...

II SA/Sz 288/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-06

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z [...] r.), a mianowicie z zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w o wysokości otrzymanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku...
[...]zł., Organ podał dalej, że w dniu [...] r. A. B. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej podanie o przyznanie pomocy. Do podania strona dołączyła akt notarialny...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

na podstawie art. 179 ust. 8 p.s.w., wezwała pisemnie skarżącego studenta do doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o jego sytuacji majątkowej i dochodowej...
Społecznej Dzielnicy [...], z którego wynikało, że skarżący nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej i jego dane nie figurują w bazie danych Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Ke 80/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-29

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. kwoty 528 zł). Studentka dołączyła zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynikała faktyczna...
sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny. Zaświadczenie jedynie potwierdziło fakt niekorzystania z pomocy społecznej. Studentka nie udokumentowała również źródeł utrzymania...

II SA/Wa 1464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

oraz nie otrzymuje wsparcia z lokalnych ośrodków pomocy społecznej jest mało wiarygodna. Brak dochodu w sposób jednoznaczny nie wskazuje na trudną sytuację materialną studenta...
pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej w rodzinie studenta, a w razie niedostarczenia takiego zaświadczenia do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie...

II SAB/Ol 96/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-29

) do usunięcia rażącego naruszenia prawa, do którego doszło wskutek wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej...
, którego treść i forma narusza przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy...

II SA/Wa 2664/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i finansowej jego i jego rodziny, pomimo iż do przedłożenia wspomnianego dokumentu został wezwany pismem odebranym przez niego...
pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania o wymagane przepisami zaświadczenie. Student stwierdził, że w sekretariacie wydziału poinstruowano go, że chodzi o dokument...

II SA/Go 247/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-26

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28...
2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej...

II SA/Wa 1246/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

zaświadczenia, wystawionego przez ośrodek pomocy społecznej, o jego sytuacji majątkowej i dochodowej. Następnie, w dniu [...] listopada 2016 r. Komisja wezwała pisemnie...
wnioskodawcę do doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o jego sytuacji majątkowej i dochodowej. W odpowiedzi na wezwanie, wnioskodawca w dniu [...] listopada 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   50