Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Lu 507/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-13

socjalnego. Jako przyczynę odmowy organ I instancji wskazał brak zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej skarżącej i jej rodziny...
z ośrodka pomocy społecznej o wysokości pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o braku informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny., Organ II instancji...

IV SA/Po 699/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

nie korzystali ze świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci., Zarzucił, że zgodnie z § 7 Regulaminu...
r. nie korzystał ze świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej., Odwoławcza Komisja Stypendialna W. w P. decyzją z dnia 03 lutego 2020 r. nr [...] wydaną...

III SA/Łd 483/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-17

stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022. Do wniosku załączyła m.in. zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P. z 20 października 2021 r...
rodziny wnioskodawczyni wynosi 519 zł. Studentka nie dostarczyła zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz nie zostały udokumentowane...

II SA/Ke 1056/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-18

,, - rodzina pobiera świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia rodzicielskie, a także świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - co ustalono na podstawie...
przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - A. B. nie posiada obecnie żadnych dochodów oraz innych źródeł utrzymania rodziny., W związku z faktem...

III SA/Lu 241/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

. skarżący został zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny za rok 2015, 2016...
'. Postanowieniem z dnia 10 maja 2017 r. Komisja Stypendialna odmówiła przywrócenia wnioskodawcy terminu do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Postanowienie...

II SA/Sz 288/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-06

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z [...] r.), a mianowicie z zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w o wysokości otrzymanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku...
[...]zł., Organ podał dalej, że w dniu [...] r. A. B. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej podanie o przyznanie pomocy. Do podania strona dołączyła akt notarialny...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

na podstawie art. 179 ust. 8 p.s.w., wezwała pisemnie skarżącego studenta do doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o jego sytuacji majątkowej i dochodowej...
Społecznej Dzielnicy [...], z którego wynikało, że skarżący nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej i jego dane nie figurują w bazie danych Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Ke 80/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-29

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. kwoty 528 zł). Studentka dołączyła zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynikała faktyczna...
sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny. Zaświadczenie jedynie potwierdziło fakt niekorzystania z pomocy społecznej. Studentka nie udokumentowała również źródeł utrzymania...

II SA/Wa 1464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

oraz nie otrzymuje wsparcia z lokalnych ośrodków pomocy społecznej jest mało wiarygodna. Brak dochodu w sposób jednoznaczny nie wskazuje na trudną sytuację materialną studenta...
pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej w rodzinie studenta, a w razie niedostarczenia takiego zaświadczenia do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie...

II SAB/Ol 96/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-29

) do usunięcia rażącego naruszenia prawa, do którego doszło wskutek wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej...
, którego treść i forma narusza przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   54