Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Gd 589/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

gospodarczej - o prowadzeniu w budynku T. Z. działalności, która polega na prowadzeniu domu pomocy społecznej, wymagającego uzyskania zezwolenia wojewody. Zezwolenia...
w ustawie o pomocy społecznej., Stwierdzono nadto, że każdy z lokatorów ma prawo, w oparciu o indywidualne zlecenia, udzielane legalnie działającym podmiotom gospodarczym...

II OSK 1553/13 - Wyrok NSA z 2013-07-03

na prowadzeniu domu pomocy społecznej, wymagającego uzyskania zezwolenia wojewody. Zezwolenia tego nie wymaga natomiast działalność zgłoszona przez spółkę cywilną S. (K...
, aby spełnione były wymogi techniczne i inne, od których zależy wydanie zezwolenia wojewody w ustawie o pomocy społecznej. Stwierdzono nadto, że każdy z lokatorów...

II SA/Ke 988/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-01-16

Pędziwilk-Moskal, Protokolant Joanna Nowak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej im. [...] w K...
uprawomocnienia się wyroku; IV. zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. [...] w K. 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem...

VII SA/Wa 577/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

wskazał, że kontrolowany budynek jest eksploatowany jako dom pomocy społecznej. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII...
. w W. zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II w wyniku przyjęcia, iż budynek jest eksploatowany jako dom pomocy społecznej. Takie ustalenie i kwalifikacja budynku...

II SA/Wa 1114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

w ustawie o pomocy społecznej., Organ nie uznał, iż skarżący wraz z byłą żoną i dzieckiem prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, która to okoliczność została potwierdzona...
, że syn jest członkiem rodziny, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo w myśl ustawy o pomocy społecznej., Wskazał nadto, iż organ I instancji nie informował...

II SA/Sz 282/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-30

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w G. z dnia, [...] r., nr [...], nakazującą P. G. wykonanie w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w M. przy ul. [...], do dnia 31...
, że w dniu 24 maja 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w M...

II SA/Wr 106/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

Państwowej Straży Pożarnej w G. z dnia [...] r. (Nr [...]), nakazał Domu Pomocy Społecznej we W. wykonanie określonych w pkt 1-6 obowiązków celem usunięcia...
nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł Dom Pomocy Społecznej, zarzucając naruszenie przepisów, tj.:, 1) prawa materialnego, tj...

II SA/Ol 620/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

naruszeniem prawa. NSA podkreślił, że nie leży w interesie społecznym wielokrotne korzystanie z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. NSA wyjaśnił...
z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę. Z przedstawionych...

II SA/Go 57/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

niepełnosprawność za pomocą trzech elementów: 1) biologicznego (zdrowotnego) w postaci naruszenia sprawności organizmu, 2) społecznego, pojmowanego jako niezdolność...
wypełniania ról społecznych, może bowiem również powodować obniżenie zdolności do wykonywania pracy, ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy...

II SA/Wa 347/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

(Dz. U. Nr 54, poz. 310), art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), art. 2...
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) w zw. z § 2 ust...
1   Następne >   +2   +5   9