Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 471/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich...

I SA 841/99 - Wyrok NSA z 1999-12-22

magisterskiej Marka R. pt. 'Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1986-1989 jako ruch społeczny'., W zażaleniu (...) na to postanowienie pełnomocnik procesowy strony...
postępowania nie jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego., Decyzją z 14.04.1999 r. Rektor...

I OSK 994/09 - Wyrok NSA z 2009-12-21

i Społecznych zapoznano się z 6 opiniami recenzentów, w tym z dwoma dodatkowymi (powołanymi po wyroku WSA) sporządzonymi przez opiniodawców o specjalności pedagogika...
kompetencje i zaangażowanie dr T. S. w działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, to dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna nie stanowią wystarczającej podstawy dla nadania...

I SA/Wa 593/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

dydaktycznego [...] szkodliwe skutki społeczne., Mając powyższe okoliczności na uwadze, Centralna Komisja do Spraw Stopni, i Tytułów nie znalazła podstaw do uwzględnienia...
[...] szkodliwe skutki społeczne, podczas gdy ocena całokształtu materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie nie pozwala na stwierdzenie powyższego z uwagi na fakt...

I OSK 995/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

. terminie kolokwium. W skardze z kolei skarżąca podniosła, że z treścią e-maila nie mogła zapoznać się niezwłocznie z racji na liczne obowiązki zawodowe i społeczne...
w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej wydaje się być dopuszczalne i skuteczne, zwłaszcza w sytuacji gdy skarżąca pracowała i mieszkała poza granicami kraju...

I OSK 1559/09 - Wyrok NSA z 2010-03-12

z dnia [...] lutego 2006 r. W uzasadnieniu Centralna Komisja wskazała, że Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych, po wysłuchaniu opinii wszystkich recenzentów...
było przez Sekcję Nauk Humanistycznych i Społecznych. W toku tego postępowania powołano dwóch recenzentów, którzy przedłożyli opinie pozytywne dla kandydatki do stopnia...

II SA/Sz 238/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

, w szczególności kierowania się zasadami współżycia społecznego, ani kryteriów celowościowych, takich jak realizacja określonej polityki stosowania prawa administracyjnego (por...
studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Już w tym miejscu należy podkreślić, że omawiane stypendium nie stanowi pomocy materialnej w rozumieniu art. 199...

II SA/Wa 1259/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

podała, że Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji, po zapoznaniu się z odwołaniem dr A. A. i po wysłuchaniu opinii recenzentów Centralnej Komisji...
specjalistów, należy w miarę możliwości, korzystać z pomocy recenzentów zagranicznych'., Skarżący wniósł, aby Centralna Komisja do akt sądowych dołączyła wykaz publikacji...

I OSK 825/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

. Instytut nie prowadzi działalności naukowej, przeprowadzając przewody przy pomocy osób z zewnątrz, używając jedynie 'szyldu' Instytutu. Centralna Komisja wskazała szczegółowo...
Komisję do wniosku, iż Instytut jest placówką naukową, która niektóre rodzaje aktywności naukowej tylko pozoruje, albo wykonuje je przy pomocy osób zewnętrznych, używając...

I SA/Wa 1444/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-15

, przeprowadzając przewody przy pomocy [...], Równocześnie Centralna Komisja stanęła na stanowisku, że dotychczas przeprowadzone postępowanie w niniejszej sprawie zgodne...
poziom doktoratów, habilitacji i nominacji profesorskich oraz troską o poziom i rozwój polskiej nauki. W interesie społecznym leży zapobieżenie licznym negatywnym zjawiskom...
1   Następne >   2