Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Wa 297/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

określonego dla domów pomocy społecznej., Kodeks postępowania administracyjnego normuje m.in. postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości...
można przywołać ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), w której art. 59 ust. 1 ustawodawca wprost wskazał, że decyzję...

II SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

jej środowisko., Organ ustalił, że w spornym, w niniejszej sprawie, lokalu strona mieszka sama, odwiedza ją jej siostrzenica. Wnioskodawczyni nie korzysta z pomocy społecznej...
, nie ma rodziny i przyjaciół, to tragedia i ostateczność. Pomoc 'licznych instytucji polityki społecznej, na którą wskazuje organ odwoławczy jest stwierdzeniem niezwykle...

II SA/Wa 2083/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

2016 r. do dnia [...] lipca 2016 r., tj. przez 1 miesiąc i 2 dni. Organ wskazał ponadto, że z zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. nr [...] z dnia...
z tytułu śmierci lub zaginięcia żołnierza, przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

IV SA/Wr 241/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-17

, oraz z informacji uzyskanych z Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. ustalono także, że M. B. od trzech lat przebywa stale za granicą, w Szkocji., Na podstawie...
niepełnosprawności i że wymaga stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji., Organ administracji ustalił...

III SA/Gd 465/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-17

ojca jest zasiłek stały otrzymywany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w wysokości 604 zł miesięcznie. W związku z tym wnioskodawcy przysługuje zasiłek w wysokości...

II SA/Wa 2769/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

finansowej, jego status społeczny był inny niż w chwili obecnej - nie miał wówczas rodziny. Wypłacona pomoc finansowa na zakup mieszkania była niewymiernie niska...
tej służby [...] Komendant Wojewódzki Policji decyzją z [...] września 2010 r. nr [...] przyznał skarżącemu pomoc finansową w kwocie 8.338 zł na uzyskanie lokalu...

II SA/Wa 56/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-08

, z zastrzeżeniem ust. 10, otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja...
1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. poz. 19 oraz z 1994 r. poz. 36). Organ dodał, że w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że z pomocy państwa...

II SA/Wa 120/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-20

celowościowej i systemowej, stanowiłoby naruszenie zasady solidarności społecznej w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w zabezpieczeniu potrzeb...
(lokalu mieszkalnego) nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ pełniąc służbę w Policji otrzymał już z budżetu państwa pomoc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych...

II SA/Wa 1084/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

odnosi docelowe zaspokojenie 'prawa do lokalu' wyłącznie do z.s.z., pozostaje bowiem w kolizji z zasadą sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa. Podwójna pomoc...
, Dyrektor ustalił, że skarżący - jako funkcjonariusz Policji, otrzymał na podstawie decyzji Komendanta [...] Policji w P. z [...] listopada 2010 r. nr [...] pomoc finansową...

II SA/Wa 254/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

otrzymał już z budżetu państwa pomoc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych (decyzją z [...] października 1999 r. przyznano mu pomoc finansową na zakup domu mieszkalnego w M...
do zakwaterowania przez żołnierza, który w trakcie służby lub po jej zakończeniu otrzymał pomoc finansową ze środków Skarbu Państwa, wyklucza ponowne skorzystanie z prawa...
1   Następne >   +2   4