Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 943/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

. Mieszka wspólnie z córka, zięciem i wnukiem. Zięć pobiera rentę w wysokości 400 zł. Wnuk i córka przez 5 ostatnich lat utrzymywali się ze świadczeń z pomocy społecznej...
[...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów p o s t a n a w i a odmówić skarżącej J. C. przyznania prawa pomocy obejmującego...

II SA/Rz 742/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-23

, ponieważ nie ma wystarczających środków na paliwo. Nie korzysta także ze środków z pomocy społecznej. Nie posiadają z żoną rachunków bankowych., Do powyższego pisma wnioskodawca dołączył...
na miesięczną ratę w wysokości 583 zł (ostatnia wpłata ma nastąpić 25.04.2014 r.)., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono, co następuje:, Ubiegając...

II SA/Rz 868/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-21

on wyciągu z rachunku bankowego syna K. Należy także podnieść, że fakt uzyskiwania środków z pomocy społecznej, jak też kwoty pieniężnej tytułem zwrotu podatku skarżący...
niejawnym wniosku W. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi H. G., W. Ł. i Z. P. na decyzję...

II SA/Rz 1601/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-31

czy wymieniony korzysta z pomocy społecznej. Poza tym strona wskazała, że na remont generalny dachu wydała kwotę ok. 10 000 zł i poniosła jeszcze dodatkowe koszty...
niejawnym wniosku S. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi S. D. na postanowienie Samorządowego...

II OSK 1352/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

administracyjnego (np. prawa budowlanego, prawa pomocy społecznej, itd.) w myśl zasady, że skoro kiedyś rozpoznano sprawę wydając wówczas prawidłową ostateczną decyzję...
interes społeczny lub słuszny interes strony., Sąd I wskazał, że zmiana przepisów prawa materialnego, jaka miała miejsce po wydaniu ostatecznej decyzji, uniemożliwia...

II SA/Kr 727/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

., Prace scaleniowe gruntów na przedmiotowym obiekcie koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Małopolskiego przy pomocy [...] Biura [...] Sp. z o.o. w T. (dalej [...]B...
Tarnowskim 23 kwietnia 2018 r. umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 7 526 671,87 zł na realizację operacji scalania gruntów tego obiektu, która stanowi 100% kosztów...

II SA/Lu 489/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

pomocy z należnymi odsetkami. Zarzuciła również, że ciężki sprzęt zakupiony ze środków pochodzących z przyznanej w ten sposób pomocy, mimo iż stał się bezużyteczny...
narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Organ administracji ocenił, że nadanie tej decyzji...

I OSK 751/21 - Wyrok NSA z 2021-12-06

wyważono interes społeczny i słuszny interes uczestników scalenia, a zatem decyzja nie narusza prawa, podczas gdy w sposób oczywisty został naruszony interes skarżącej...
umożliwienie skarżącej zapoznania się z wszystkimi okolicznościami, gdyż skarżąca jako osoba niedowidząca potrzebowała pomocy w zapoznaniu się z dokumentami...

II OSK 2062/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

, ustalano położenie działek metodą odliczania kroków, a nie za pomocą sprzętu mierniczego, szacunku dokonywano na podstawie wrażenia wizualnego - która to metoda...
niż przed scaleniem rozmiarze., Sąd I instancji uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza w stopniu nadmiernym interesów skarżących i uwzględnia interesy społeczne., Sąd...

II SA/Rz 731/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł / słownie : dwieście czterdzieści złotych/ i tytułem 23 % podatku VAT kwotę 55 zł 20/100...
., nr [...], Starosta powołał społeczną komisję do udziału w przeprowadzeniu szacunku gruntów, opracowaniu projektu scalenia, badania zastrzeżeń na szacunek i projekt scalenia. Określenie...
1   Następne >   +2   4