Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1203/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

[...]grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz...
. nr [...]w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Dyrektor Aresztu Śledczego w [...]decyzją z dnia...

II SA/Sz 689/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-03

., Po drugie, nie można stawiać znaku równości pomiędzy uprawnieniem do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych a uprawnieniami do świadczeń z pomocy społecznej, czy uprawnieniami...
Więziennej, pomijając jednocześnie m.in. najemców mieszkań prywatnych i lokali towarzystw budownictwa społecznego., W ocenie organu I instancji, skoro wyrok Trybunału...

IV SA/Wr 340/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-12

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we W. z dnia [...]r. nr[...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego...
2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 132, poz. 1235), po rozpatrzeniu wniosku...

III SA/Lu 466/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 1.uchyla zaskarżoną...
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr132...

I OSK 683/14 - Wyrok NSA z 2015-11-04

Więziennej we W. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 1. uchyla...
2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Wyrok...

II SA/Po 147/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12

Więziennej w Poznaniu z dnia [...] 2011r. NR [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego; oddala skargę /-/E. Brychcy /-/J. Zieliński /-/M. Kwiecińska...
kwietnia 2010 r. (Dz.U.2010.79.523) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu...

II SA/Op 140/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-11

Okręgowego Służby Więziennej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
Zakładu Karnego w B. z dnia [...], nr [...] w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło...

IV SA/Wr 685/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-13

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego oddala skargę. Dyrektor Okręgowy Służby...
Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 132...

III SA/Łd 95/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-26

, czy pozbawienie pomocy finansowej funkcjonariusza oczekującego kilka lat na realizację wniosku, z przyczyn od niego niezależnych, leży w interesie społecznym., Organy obu...
Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżoną decyzję...

IV SA/Gl 874/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

Dyrektora Zakładu Karnego w C. z dnia [...]. K.G. złożył w Zakładzie Karnym w C., w dniu [...] r., wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego w C...
z późn. zm.), odmówił K.G. przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że funkcjonariuszowi temu nie przysługuje...
1   Następne >   +2   +5   8