Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

) i dyrektora ośrodka pomocy społecznej (1 wyrok), skarżący wskazał, że dotyczą one sytuacji, w której organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zwalniając...
społecznej spzoz, wymóg zasięgnięcia opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych, wymóg legitymowania się kandydata na dyrektora określonym w ustawie o pomocy społecznej stażem...

I OZ 165/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko postanawia: oddalić zażalenie...
Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 100/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił A. S. (dalej skarżący), przyznania prawa pomocy...

I OPS 7/05 - Uchwała NSA z 2006-07-10

tym, że dotyczą spraw o charakterze bytowym, w których zwolnienie od kosztów sądowych podyktowane jest względami społecznymi., Drugi wyjątek dotyczy zwolnienia od obowiązku...
uiszczenia kosztów sądowych w drodze orzeczenia sądowego poprzez przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub części. Instytucja przyznania...

I OSK 1898/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

, wymaganych do nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych., Organ wskazał, iż ww. ukończył 65 lat życia...
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)., Jednocześnie organ stwierdził, że prowadzenie kontroli w nowych obszarach w coraz większym stopniu mających charakter...

I OSK 1606/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-25

w kwocie 292,80zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 80/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 3. odstąpić od zasądzenia...
stanowiącym, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (tamże). Przepis art. 48 ust. 2 ustawy o służbie...

I OSK 996/08 - Wyrok NSA z 2009-06-01

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 111, poz.114). Z analizy indeksu nauczycielki wynika zaś, że program...
wychowawczą i społeczną, metody badań pedagogicznych, pedagogikę społeczną, pedagogikę porównawczą oraz psychologię pracy i twórczości., W odpowiedzi na skargę Ministra...

II SA/Po 1020/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, które nie zostały pokryte nawet w części., Pełnomocnik organu wskazał...
, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze...

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

podjęta w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, czy dopuszczalna jest droga sądowa przed sądem pracy w sprawie o roszczenie...
z wymienionych przepisów stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Stosownie zaś do art. 7...

I OSK 1341/05 - Wyrok NSA z 2006-10-13

. Ponadto spór pomiędzy stronami został przez skarżącego skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uzasadniając wniosek...
pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) orzekł jak w sentencji. ...

II SA/Wa 2292/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

potwierdza urzędowo istnienie określonego stanu prawnego lub faktów, a przy jego pomocy organ stwierdza, co mu jest wiadome, nie rozstrzygając jednak żadnej sprawy (v...
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych. W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej...
1   Następne >   2