Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 143/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

' oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej. Organ odwoławczy zwrócił także uwagę na fakt, iż J. J. w 2010 r. objęty był pomocą społeczną, bowiem otrzymał zasiłki celowe na pokrycie...
jest zatem ustalenie, iż skarżący spełnia kryterium dochodowe ustalone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, co kwalifikowało go do przyznania świadczenia...

II SA/Wa 756/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

[...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki - oddala skargę - Dowódca Sił Powietrznych decyzją nr [...] z dnia...
) oraz § 3-6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem...

II SA/Wa 1825/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w K., w którym podejmował przedsięwzięcia w zakresie pomocy i nadzoru nad zakładami ochranianymi przez Specjalistyczne Uzbrojone...
Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b...

I OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2008-03-31

społeczny przemawia za zachowaniem przez niego prawa do równoważnika, gdyż jest to jego dobro nabyte. Wywodził, iż w trakcie służby nie zdołał dorobić się własnego...
społecznej, praw człowieka i prawa materialnego., Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Go 543/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim...

II SA/Wa 2782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

wyróżniające go na tle pozostałych funkcjonariuszy. Ponadto zdaniem wnioskującego, jego czynne działania na rzecz 'Solidarności', niesienie pomocy i wsparcia innym...
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ust. 3). W celu ustalenia wysokości emerytury, zgodnie z ust. 1-3...

I OSK 2016/19 - Wyrok NSA z 2020-11-19

, że postanowieniem z [...] stycznia 2018 r. sygn. akt XIII [...] Sąd Okręgowy w [...] Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału...
nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu...

I OSK 779/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

odwołując się do treści art. 155 K.p.a. i powołując się na uznaniowy charakter decyzji wydawanej w tym trybie uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy interes społeczny...
żadnymi wadami, jeżeli ich wzruszenie jest podyktowane względami interesu społecznego lub słusznym interesem strony. Przy czym, art. 154 K.p.a. określa prawne przesłanki...

I OSK 1378/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

przez rozporządzenie wykonawcze nowych przepisów materialnoprawnych;, 7. naruszenie art. 2 Konstytucji RP (zasady sprawiedliwości społecznej), poprzez naruszenie zasady...
wygaśnięcie decyzji przyznających te dodatki, było nadużyciem przyznanego organowi prawa i jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego stanowiło naruszenie zasady...

I OSK 1503/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

ustawowych zadań. Wskazano, że stanowisko [...], kierującego komórką organizacyjną zapewniającą Szefowi BOR bezpośrednią pomoc w zakresie [...], ma kluczowe znaczenie...
z interesem społecznym. Należy bowiem przyjąć, że w interesie służby jest, aby Szef BOR miał wpływ na obsadę personalną stanowiska Dyrektora swojego Gabinetu., Stosownie...

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 1. oddala skargę kasacyjną...
wykonującej wyrok należy nadać rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, co leży w interesie społecznym., Sąd I instancji...
1   Następne >   3