Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Kr 992/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-16

dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508) wynoszącego 1.056 zł. Organ stwierdził, że rodzina...
uzasadnił również tym, że pomoc społeczna ma charakter doraźny i nie powinna stanowić stałego i wyłącznego źródła utrzymania osób i rodzin posiadających własne zasoby...

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, zalicza się domy pomocy społecznej...
. Rozporządzenie nie precyzuje natomiast jaką placówkę zaliczamy do domu pomocy społecznej. Ogólna definicja domu pomocy społecznej mówi, że domy pomocy społecznej...

II SA/Bk 445/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia 6 marca 2009 r., nr [...]). W okresie od 13 października 2003 r. do 12 marca 2006 r. był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy...
. Podniósł, że korzysta z pomocy społecznej i nie jest w stanie ponieść kosztów administracyjnych. Odwołujący wniósł o nakazanie Staroście Z. wydanie dokumentu., Organ II...

III SA/Wr 98/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-14

decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. Zwrócił uwagę na trudną sytuację materialną (finansową) i podkreślił, że prawo jazdy jest mu niezbędne do pomocy innym...
Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] lipca 2012 r. (nr [...] ) został uznany za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań...

III SA/Łd 866/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-12

Pomocy Społecznej w K. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta K. zwrócił się do Urzędu Miasta w K. o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu R. F...
. Prezydent Miasta K. przekazał powyższy wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. do Starosty K., jako organu właściwego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy...

III SA/Wr 99/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

osobom uprawnionym do alimentów)., Starszy Administrator ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W., działając...
., Do wniosku załączono:, 1. wydaną z upoważnienia Prezydenta W., ostateczną decyzję Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. z dnia...

III SA/Wr 6/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

., W świetle treści ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej...
pomocy społecznej. Niewątpliwie funkcje tego typu mogą być realizowane również przez placówki prowadzące działalność gospodarczą polegającą na zapewnianiu całodobowej...

III SA/Wr 7/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej nie można zgodzić się ze skarżącym, który wskazuje...
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o jakich mowa w Rozdziale 3 Działu I ustawy o pomocy społecznej, działających w oparciu o przepisy...

II SA/Sz 344/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-06

(Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy w M., Nr.[...] Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...]r. o zatrzymanie prawa...
dłużnika alimentacyjnego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w M. podając, że wzywał skarżącego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz do złożenia oświadczenia...

VII SA/Wa 2214/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

sprawie., I tak, wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o zatrzymanie M.P. prawa jazdy, w związku z bezskutecznością egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wpłynął...
wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z zapytaniem czy wniosek z 20 grudnia 2016 r. o zatrzymanie prawa jazdy M. P. jest nadal aktualny. W piśmie, które wpłynęło...
1   Następne >   +2   +5   +10   63