Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Rz 1539/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-16

otrzymywanego w ramach pomocy społecznej w kwocie 150 zł miesięcznie. Z uwagi na stan zdrowia zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego (o pow. 1 ha). Mieszka sam w domu o pow...
w ramach pomocy społecznej, dlatego wezwano składającego je do jego uzupełnienia. Wnioskodawca wskazał, że zasadniczo nie podejmuje jakichkolwiek prac dorywczych...

II SA/Rz 785/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

skarżącej wynoszącej netto 1510 zł. Dodatkowo córka wnioskodawczyni w maju i czerwcu tego roku uzyskała środki z pomocy społecznej w kwocie po 270 zł. Ze względu na niemożność...
się o wsparcie z pomocy społecznej na ten cel. Comiesięczne wydatki strony to: 125 zł (prąd), 100 zł (kanalizacja, wywóz śmieci, gaz), 400 zł (lekarstwa), 800-900 zł...

IV SA/Wa 2758/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

wynosi około 3 825,87 zł, - w zaokrągleniu na osobę w rodzinie - około 1 275 zł,, - w powyższej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy o pomocy społecznej, jednakże...
jej członków do wnioskowania o pomoc społeczną zasadne byłoby zwolnienie z ustalonych kosztów postępowania rozgraniczeniowego,, - jak słusznie zauważył organ I. instancji...

II SA/Rz 1372/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-26

strukturalnej. Wyłączne źródło utrzymania rodziny stanowią obecnie środki uzyskane w ramach pomocy społecznej we wrześniu bieżącego roku w łącznym wymiarze 2056 zł...
i uzyskania środków z pomocy społecznej. Głębsza analiza istotnych w niniejszej sprawie okoliczności prowadzi jednak do odmiennej konkluzji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę...

II SA/Ke 826/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-10

r., który określono na 1975 zł., Na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej organ ustalił, że A. D. w maju 2017 r. pobrała zasiłek pielęgnacyjny...
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1796 ze zm.). W art. 8 ust. 9 tej ustawy w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r...

IV SA/Wa 904/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

deklarowanych tak niskich dochodów S. G. kupił ciągnik rolniczy. Ponadto wskazano, że S. G. nie ubiegał się ani nie pobiera świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-25

niejawnym wniosku K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
wnioskodawczyni prawa pomocy. K. P. wezwana do uiszczenia kwoty 200 zł tytułem wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia...

II SA/Rz 1550/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-07

niejawnym wniosku K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku wraz z jego uzasadnieniem w sprawie ze skargi K. P. na decyzję...
o pow. 120 m.kw., użytki rolne (0,4600 ha) i 'pozostałe grunty' (0,04 ha). Dochody rodziny stanowią pobierane świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokościach...

I OSK 909/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

wynika, że właściwość sądów administracyjnych nie została określona za pomocą klauzuli generalnej. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
, ze zm.), gdzie od decyzji organów rentowych i ubezpieczeń społecznych przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych; art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27...

I OSK 246/09 - Wyrok NSA z 2009-11-30

o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scalaniu gruntów, a także jeśli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny...
Administracyjnemu oraz przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., Autor skargi kasacyjnej zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:, 1. naruszenie prawa...
1   Następne >   3