Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 2/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

Domu Pomocy Społecznej w G. Dla działki tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w B. Z. księga wieczysta Nr [...]. Przed wejściem w życie dekretu o reformie rolnej...
została ona przekazana na cele prowadzenia domu pomocy społecznej tj. cele nie wymienione w art. 1 ust. 2 lit. a) - e) dekretu PKWN;, 3) art. 96 ust. 1b) ustawy z dnia 21...

I SAB/Wa 441/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w [...], obejmującego nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej [...], obręb [...], w skład...

IV SA/Wa 2425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

, organizacji społecznych (gdzie zespół pałacowo-parkowy w [...] przeznaczono na Dom Pomocy Społecznej jako organizację społeczną w celu opieki nad osobami przewlekle...

I SA/Wa 1113/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

.)., Z przekazanego gospodarstwa wyłączona została, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków...
Narodowego w K., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat K.oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w K. z: 12 października 2017 r., 20 stycznia...

I SA/Wa 194/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-22

napotykało trudności spowodowane obiektywną przeszkodą, jaką był znaczny upływ czasu. Organ II instancji uznał jednak, iż to, że obecnie nie można wykazać za pomocą...
). Trybunał wyraził w tej sytuacji skierowaną do ustawodawcy potrzebę stabilizacji porządku prawnego w interesie społecznym., Poruszone wyżej zagadnienia mają znaczenie...

I SA/Wa 3182/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-04

nie można wykazać za pomocą dokumentów, że doręczenie decyzji nastąpiło i miało miejsce określonego dnia, nie pozwala na zanegowanie faktu doręczenia decyzji, tym bardziej...
podmiotu świadczącego pomoc prawną dla strony, który wskazuje stronie optymalny sposób postępowania w danego rodzaju sprawie. Organ udziela informacji stronie na temat...

IV SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-04

lat wcześniej, bez jakichkolwiek decyzji, przy pomocy wojska, pozbawiło go gospodarstwa rolnego w miejscowości [...] na [...]. Po takim doświadczeniu P.D. chronił...
z punktu widzenia wymagań praworządności, tj. gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu...

I SA/Wa 3001/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

. Zdaniem organu zasadne wydaje się potwierdzenie w postępowaniu dowodowym, np. przy pomocy materiałów z Archiwum Akt Nowych w [...], że podstawą prawną nacjonalizacji majątku...
odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Istota...

IV SA/Wa 2609/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

użytków rolnych nie polega na ponownym ustaleniu, za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, jaki był rzeczywisty areał użytków rolnych w majątku...
naruszony został przez daną decyzję wyraźny w swej treści przepis prawa, a skutki gospodarcze bądź społeczne tego naruszenia nie dają się pogodzić z zasadą praworządności...

I OSK 1712/17 - Wyrok NSA z 2018-10-19

i zagrażać innym wartościom konstytucyjnym, w tym np. zasadzie równości czy sprawiedliwości społecznej. Co istotne dla przedmiotowej sprawy, wyrok Trybunału Konstytucyjnego...
1989 r.; B. Hołyst, Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków, PWN 1989 r. s. 165 i n.)., Szereg istotnych informacji możliwych jest do doprecyzowania...
1   Następne >   2