Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),, b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada...
leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym...

VI SA/Wa 1428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków...
, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji. Zdaniem...

II SA/Ol 106/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z dnia '[...]', odmawiającą przyznania wnioskodawczyni prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...
. 1 ustawy, które zastąpiło dodatek stały regulowany art. 27 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm...

I GSK 2121/18 - Wyrok NSA z 2022-01-05

liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ewentualnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej lub rzeczowej. Jednocześnie...
, zaświadczenia potwierdzającego liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ewentualnie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy...

II GSK 4554/16 - Wyrok NSA z 2018-12-11

, poz. 2531 ze zm.), w pkt I uznał A. za nadawcę społecznego w zakresie dotyczącym koncesji nr [...], a w pkt II zwolnił A. z opłaty za udzielenie koncesji...
niż 3 minuty w ciągu godziny zegarowej. Jednocześnie wniósł o uchylenie statusu nadawcy społecznego., W związku z powyższym Przewodniczący KRRiT w dniu [...] czerwca 2014...

VI SA/Wa 1414/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-19

sankcyjnych i skarbowych. Pełnomocnik Strony powołał się na przepis art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
, które ma istotny wpływ na wynik sprawy, w postaci:, a) art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez przyjęcie...

VI SA/Wa 380/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

roku, a obecnie wystąpiła z wnioskiem o jej rozszerzenie i przyznanie prawa do rozpowszechniania programu [...] za pomocą dodatkowej stacji nadawczej G. w województwie...
założeń w zakresie uruchomienia działalności nadawczej za pomocą dodatkowej stacji nadawczej W. w województwie [...]., 2., G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozpowszechnia...

VI SA/Wa 2245/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

prawa, przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji, za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes...
, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony...

VI SA/Wa 542/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Wskazana regulacja dotyczy...
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, iż przepis ten zwalnia zakład pracy chronionej z opłaty za wyjątkiem opłaty skarbowej i opłaty o charakterze...

GSK 550/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, stwarza podstawę do wybrania spośród wniosków koncesyjnych takiego, który istniejące oczekiwania społeczne...
Związkowi Harcerstwa Polskiego prawa do rozpowszechniania programu radiofonicznego za pomocą częstotliwości w paśmie 85,5 - 109 MHz ze stacji nadawczej w K. i odmowy...
1   Następne >   +2   4