Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 480/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

społeczną, bez negatywnych skutków dla stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego., KNF, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., sygn...
wysokość nałożonej kary, powołując się na klauzule niedookreślone, bez konkretnego wskazania, jakiego uszczerbku doznał interes społeczny wskutek opóźnienia w wypełnieniu...

II GSK 612/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

społecznego i słusznego interesu obywateli, w tym całkowite pominięcie interesu inwestorów i wydanie rozstrzygnięcia, które niweczy podstawowe prawo tych inwestorów...
administracyjnego, poprzez zastosowanie całkowicie nieadekwatnej sankcji administracyjnej, naruszającej uzasadniony interes społeczny- interes inwestorów, a także interes...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

% udziału w kapitale zakładowym tego zakładu ubezpieczeń społecznych, bezpośrednio przez S. z siedzibą w L. oraz pośrednio K. z siedzibą w S., Do wydania ww. decyzji doszło...
, w tym zobowiązań podatkowych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, udokumentowania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów w T. nie pochodzą z nielegalnych...

II GSK 2226/11 - Wyrok NSA z 2013-02-19

RP. Zgodnie z treścią tego przepisu Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Sprowadzenie...
przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z zm.). ...

VI SA/Wa 1523/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, naruszając liczne, wskazane w petitum niniejszego pisma, przepisy zarówno procedury, jak i prawa...
do świadczenia usług za pomocą systemu [...] i Aplikacji [...], równocześnie negując wypełnienie przez bank tegoż warunku. Według ustaleń KNF protokół został podpisany przez strony...

II GSK 656/13 - Wyrok NSA z 2014-07-01

sformułowań posługujących się kryteriami ogólnymi, wymagającymi od stosującego prawo oceny przy pomocy tych kryteriów konkretnych stanów faktycznych. Na straży właściwego...
administracyjne nie może oznaczać dowolności w podejmowaniu rozstrzygnięć, gdyż organ jest zobowiązany do działania w granicach prawa, przy uwzględnieniu interesu społecznego...