Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie...
IV SO/Wr 12/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wymierzył Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywnę w kwocie 100 zł za nieprzekazanie...

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

., ul. [...]. [...] Centrum Świadczeń pismem z dnia [...] r. przekazało przedmiotowy wniosek zgodnie z właściwością miejscową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L...
.., Pismem z dnia [...] r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L. wezwał R. A. do skontaktowania się z pracownikiem sekcji Świadczeń Rodzinnych w sprawie uzupełnienia...

I SA/Wa 1126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

2017 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w W., po tym jak 22 grudnia 2017 r. podczas kontroli drogowej Policja zatrzymała mu prawo jazdy za alimenty. W tym samym dniu...
skontaktował się z prawnikiem, który poradził mu udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Starostwa Powiatowego aby ustalić stan sprawy. Wobec powyższego zdaniem...

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Sławy w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej postanawia: przywrócić termin do uzupełnienia braków...
Pomocy Społecznej) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Burmistrzem Sławy w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku...

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

wpisu sądowego w kwocie 100 zł od w/w wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość oraz o nadesłanie upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej...
[...], zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182) przez Prezydenta W. do załatwiania w jego imieniu spraw...

II SA/Ol 857/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-15

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej - uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżone...
z upoważnienia Prezydenta Miasta Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia '[...]' Nr '[...]' w sprawie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy...

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

a Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej...
Burmistrza Wielunia (podpisany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Wielunia, a Burmistrzem Pruszcza...

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a przywrócić F. B. termin...
. utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z [...].10.2010 r. o skierowaniu F. B. do domu pomocy społecznej., W dniu 25.10.2011r....

II SA/Bk 124/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z [...].12.2010 r. uchylające postanowienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z [...].10.2010 r. w przedmiocie...
sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z [...].10.2011 r. o skierowaniu F. B. do domu pomocy społecznej., W dniu 25.10.2011r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie...

IV SA/Po 1031/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-13

., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem datowanym...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie (dalej SKO) z dnia [...] lipca [...] r., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś...
1   Następne >   +2   +5   +10   100