Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 876/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

się tu Ośrodek Zaopatrzenia Robotniczego jednego z [...] przedsiębiorstw budowlanych), a w 1958 r. ulokowano w nim Dom Pomocy Społecznej, który funkcjonuje w tym miejscu do dziś...
ogrodu prawdopodobnie niewiele różni się od dawnego układu. Dwór i park dostosowano do potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Część parku przeznaczona jest pod uprawę...

I SA/Wa 2359/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-25

z 11 grudnia 2007 r. W dokumencie tym stwierdzono, że Plan parku i sadu został w części wykorzystany do zagospodarowania terenu przez Dom Pomocy Społecznej...
założenia zawartego w omawianym planie, ale dopiero po przejęciu nieruchomości na rzecz Państwa, bowiem dokonał tego Dom Pomocy Społecznej w [...]., Organ wskazał, że zgodnie...

I SA/Wa 2002/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

., nr rejestru [...] wynika, że J. P. utworzył fundację swojego imienia, której celem było niesienie cierpiącej ludzkości pomocy poprzez popieranie rozwoju skutecznej walki...
zatwierdzona przez Ministra Opieki Społecznej w dniu [...] października 1934 r., Nr [...]., Następnie na podstawie zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego z dnia...

I OSK 1294/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 268, z późn. zm.), które w art. 51 stanowiły, że w wypadku braku następcy...
decyzji wydanej w trybie zwykłym, którą stanowił art. 51 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Przepis...

I OSK 2343/16 - Wyrok NSA z 2019-02-27

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, przy czym oświadczył, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały dotychczas opłacone ani w całości...
niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności - skutki gospodarcze lub społeczne naruszenia. Uprawniony F.K. bez przeszkód wykonywał objętą wnioskiem...

I SA/Wa 2345/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-16

Państwowego w [...] oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w [...], jednakże bezskutecznie. Niezależnie jednak od powyższego Minister stwierdził, że brak jest dowodów...
rolnictwa w Polsce oraz zapewnieniu osobom które nie mogły sprostać tym wymaganiom pomocy socjalnej w postaci renty z tytułu przejęcia gospodarstwa. Przejęcie mogło...

I OSK 2964/12 - Wyrok NSA z 2014-07-17

(uchylony lub zmieniony) za pomocą środków dostępnych na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli skutki prawne decyzji administracyjnej mogą być zniesione...
nie godzi w urzeczywistniane zasady sprawiedliwości społecznej. Jeżeli zatem dochodzi do naruszenia praw jednostki, w wyniku którego inna jednostka nabywa prawa niezbędne...

IV SA/Wa 720/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] lutego 2012r. Nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając na podstawie art...
przepisu oraz racje ekonomiczne, społeczne -skutki, które wywołała decyzja są niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Oczywistość naruszenia...

I OSK 1738/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

. Wyłącznym źródłem utrzymania właścicielki była pomoc córki przebywającej za granicą., Z treści uzasadnienia analizowanej decyzji jednoznacznie wynika, że organ...
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie właścicielce renty w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego. ZUS uwzględnił wniosek i decyzją z [...] sierpnia 1977 r...

IV SA/Wa 659/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-10

czterdzieści) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
w toku postępowania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli., Skarga wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji i stwierdzenie nieważności orzeczenia Przewodniczącego...
1   Następne >   3