Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 39/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 4- ust. 2 ustawy...
naruszenie prawa. Organ nadzoru wskazał, że treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowywanie...

I SO/Wa 7/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-29

., nr [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W. W związku z zamiarem...
jedynie dzięki pomocy otrzymywanej z ośrodka pomocy społecznej., Mając powyższe na uwadze należało zważyć, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Ke 949/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-11

wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.';, - '§ 4.14. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta Gminy...
) Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie,, 2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,, 3) Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie,, 4...

III SA/Gd 322/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-26

Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu...
program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną...

III SA/Gd 324/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie...
) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;, 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym...

III SA/Gd 328/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-09

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:, 1) zwiększanie dostępności pomocy...
problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy...

III SA/Gd 304/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-09

w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną...
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych...

III SA/Gd 305/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej...
, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać...

III SA/Łd 862/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-10

stwierdzonych nieprawidłowości, ogólnie oceniła pozytywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Według...
interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5...

II GSK 1016/08 - Wyrok NSA z 2009-06-03

społecznych, uchwalanych corocznie przez gminę. Program ten jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną...
alkoholowych ma charakter otwarty. Oznacza to, że rada gminy uchwalając program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dostosowuje jego treść do potrzeb społecznych...
1   Następne >   +2   +5   8