Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Wa 522/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

., na podstawie m.in. art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 9 i art. 39 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze. zm.), odmówił przyznania...
1 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwotę 634 zł., Organ dodał, że wnioskodawca zaciąga długi, lecz zaznaczył, że wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli nie mają wpływu...

I OZ 311/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

lub bezczynność organu albo przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej. W tej sytuacji postępowanie wszczęte tym wnioskiem umorzył...
przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu oraz umarzające postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

społecznych w strukturach społecznych, które ukształtują się w wyniku tego procesu., Powyższe zestawienie występujących w sprawie niniejszej problemów wskazuje...
ich etapie, a mianowicie po dokonaniu aktu komercjalizacji., Uzasadnieniem dla wymogu zgody Sejmu na prywatyzację miałaby być 'społeczna kontrola' i to, że 'w sprawach ważkich...