Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 1324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] maja 2010 r...
Z. Z. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - na pobyt stały, bez jej zgody - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ...

III SA/Kr 1611/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
, złożyła wniosek o skierowanie jej do domu pomocy społecznej prowadzonym przez Fundację 'A', prowadzonego na zasadach komercyjnych., Decyzją z dnia [...] 2012 r. na podstawie...

I OW 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-07

pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek. Pismem z dnia 4 września 2012 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., działając z upoważnienia Wójta Gminy P...
., złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową pomiędzy nim a Wójtem Gminy M., w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M...

I OSK 40/13 - Wyrok NSA z 2014-02-25

w Warszawie z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 20 września 2012 r...
., [...], w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżąca została skierowana do Domu Pomocy Społecznej...

I OSK 1937/15 - Wyrok NSA z 2015-12-11

, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 41 pkt 1, art. 106 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) odmówił przyznania...
ustawy o pomocy społecznej, wynoszące 542 zł, co oznacza, że nie kwalifikuje się do przyznania zasiłku celowego na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej., Wobec...

I OSK 846/16 - Wyrok NSA z 2017-06-21

wnioskowanej pomocy nie było możliwe mimo stwierdzenia, że zgłoszona we wniosku potrzeba jest niezbędną w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
spełniająca warunki do przyznania pomocy społecznej pomoc tę musi uzyskać w żądanej wysokości i na każdy cel, gdyż organy administracji gospodarują określoną pulą środków...

I OSK 1501/13 - Wyrok NSA z 2015-01-22

art. 3 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 39 oraz art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) odmówił W. G...
. przyznania zasiłku celowego na zakup leków., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że strona spełnia wymogi do otrzymania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej...

III SA/Gd 996/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-23

Rejonowy w L. kuratorem niepełnosprawnej córki S. P. - P. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. o umieszczenie córki w domu pomocy społecznej...
. nr [...] działający z upoważnienia Burmistrza [...] Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. odmówił skierowania ww. do domu pomocy społecznej., W podstawie prawnej...

I SA/Wa 98/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-19

. wnioskiem z dnia [...] października 2015 r. zwróciła się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, wskazując określone formy pomocy oraz informując, w związku z jakimi...
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 163, ze zm...

I OSK 985/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 41 pkt 1, art. 106 ust. 4, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm...
.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100