Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

SA/Sz 2351/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

[...] z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej I. s t w i e r d z a nieważność zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona...
utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., Podstawą prawną kwestionowanej uchwały był art. 6 ust.1...

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz z art. 59 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r...
(t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),, W rozstrzygnięciu...

II SA/Wr 2799/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-10

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Dolnośląskiego przekazanej...
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie., Powołując się na przepis art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rada Powiatu L. podjęła w dniu [...] r. uchwałę Nr [...] w sprawie określenia zasad...
, że w toku badania legalności tej uchwały stwierdził, że § 4 w istotny sposób narusza art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, § 5 uchwały...

II SA/Sz 656/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-15

art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w związku z art. 7, art. 87, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15...
wypełnienia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w zapisie § 9 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 uchwały., W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, że przepis art...

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

m.in. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy oraz art. 43 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm., dalej...
u.o.p.s., Przyjęte rozwiązanie w zakresie wysokości świadczenia z pomocy społecznej naraża w ocenie organu nadzoru potencjalnych beneficjentów na uznaniowość, nierówne...

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2014 r., nr NK.III.4131.1.84.2014.KN w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny...
.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.). W § 1 Rada określiła...

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

- art. 96 ust. 4 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) polegające na powtórzeniu i modyfikacji...
o pomocy społecznej, który upoważnia radę gminy do określenia w drodze uchwały wysokości, oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego...

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm., dalej: u.o.p.s.) Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę nr XLVII/351/14 w sprawie...
elementy wymienione w art. 43 ust. 10 u.o.p.s., Przyjęte rozwiązanie w zakresie wysokości świadczenia z pomocy społecznej naraża potencjalnych beneficjentów na uznaniowość...

II SA/Go 166/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjnej Gminy, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych...
świadczeń z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej., Następnie zgodnie z art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   71