Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

przez skarżącego rachunków i lokat bankowych, w tym dewizowych, za ostatnie trzy miesiące, informacji o korzystaniu z Pomocy Społecznej i innych form wsparcia państwowego...
skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby...

I SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek...
Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie...

VI SA/Wa 1248/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-27

osobami bezrobotnymi i petentami ośrodka pomocy społecznej., Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w toku którego dłużnik przedłożył organowi szereg dokumentów...
oraz rozłożenie pozostałej kwoty tj. 300 000 złotych na 20 rocznych rat - jako ubieganie się o pomoc de minimis. W motywach wskazał, że wniosek zasługuje na uwzględnienie...

II SA/Sz 389/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-01

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (taka sytuacja...
wniosku B. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. M. na decyzję...

IV SAB/Wr 29/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

z zakresu pomocy i opieki społecznej., Skarżący jest zatem zwolniony z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych., Z tych względów należało umorzyć...
i pkt 2 tego przepisu. W myśl art. 258 § 3 tej ustawy do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postanowień sądu., Prawo pomocy...

IV SAB/Wr 46/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

albo przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej., Skarżący jest zatem zwolniony z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych...
dotyczące postanowień sądu., Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania (art. 243 § 1 ustawy...

VI SA/Wa 3235/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

prawdopodobieństwo bardziej dokładnego wykonania zamierzonych działań, powiększającego wiedzę o budowie geologicznej kraju. Kierując się dbałością o interes społeczny...
do przestrzeni objętej sporem. Uznał, że w tej sytuacji wyrazem interesu społecznego jest udzielenie koncesji temu podmiotowi, który przedstawił koncepcję zamierzonych prac...

VI SA/Wa 1866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

nie zawierają definicji interesu społecznego oraz nie wskazują kryteriów, za pomocą których organ dokonuje wyboru podmiotu ubiegającego się o koncesję na kopaliny...
społeczny i słuszny interes stron, a także potrzebami racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin stanowiących nieodnawialny element środowiska objęty ochroną (art. 3 pkt...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

Pgig określa, że burmistrz wydając uzgodnienie w trybie art. 23 ust. 2a Pgig bada czy podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą (wydobywanie za pomocą...
wykorzystywania nieruchomości powodowanymi wydobywaniem wód leczniczych za pomocą otworów wiertniczych ze złoża w S. W uzasadnieniu odmowy podniesiono takie argumenty...

VI SA/Wa 3238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

zobowiązań wynikających z koncesji, a tym samym będzie realizował koncesję zgodnie z racjonalną gospodarką złożami oraz zgodnie z interesem społecznym. Ani Prawo...
geologiczne i górnicze, ani k.p.a. nie zawierają definicji interesu społecznego, nie wskazują kryteriów wyboru podmiotu ubiegającego się o koncesję na kopaliny...
1   Następne >   +2   4