Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

IV SA/Po 223/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

r., W ocenie Wojewody, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 163 ze zm., zwanej dalej: Ups) wymagane...
jest, aby osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej posiadały co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji...

III SA/Łd 48/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-27

Wojewody [...] na uchwałę Zarządu Powiatu w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B. 1) orzeka o niezgodności...
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...

III SA/Lu 413/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oddala skargę. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 września 2008r., znak NK.II.0911/379/08 Wojewoda Lubelski...
stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu w Łukowie z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 65/130/2008, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w R...

II OSK 125/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Wojewody L. na zarządzenie Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej...
. M. pełnienie obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. [...] w Z. na okres od 2 listopada 2013 r. do czasu rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko...

III SA/Lu 133/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)., Wojewoda L. wskazał, że oceniając legalność uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora...
, ale także regulacje ustawy o pomocy społecznej, która określa przesłanki, jakie musi spełniać osoba pełniąca tą funkcję., Zgodnie z art. 3 ust. 4 obowiązującej w dacie podjęcia uchwały...

III SA/Lu 134/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...
o pracownikach samorządowych, określające ogólne wymagania dla osób sprawujących funkcje kierownicze, ale także regulacje ustawy o pomocy społecznej, która określa przesłanki...

IV SA/Wr 10/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm./, podjął uchwałę Nr [...] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Dziecka...
narusza art. 112 ust. 7, art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm./ oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra...

I OSK 127/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

. Jednocześnie wskazał, iż tryb powołania kierowników jednostek pomocy społecznej określony został w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593...
z późn. zm.). Jak wynika z art. 112 ust. 7 cytowanej ustawy zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ust. 8, zgodnie...

II SA/Bk 897/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-15

. na czynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko...
Społecznej w W. ogłosił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - samodzielny księgowy - 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w W., określając wymogi...

IV SA/Wr 491/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

[...] września 2018 r. nr [...], w przedmiocie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N., postanawia:, , odrzucić skargę., , Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy w N. z dnia...
.) oraz § 8 Statusu Ośrodka Pomocy Społecznej w N. - powierzono B. R. (dalej: strona, skarżąca) z dniem [...] stycznia 2002 r. stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   4