Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

rentowe w kwocie niższej od kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Dodatkowo dołączył decyzję ZUS z dnia [...] nr [...] ustalającą J. Sz. od dnia 1 marca 2008 r. wysokość...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

SA/Wr 2146/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-25

i Zatrudnienia w W. z dnia 23 maja 1993 r. nr akt (...) został zaliczony do drugiej grupy inwalidów. Według zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia 19...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynika, że obowiązek sprawowania opieki nad matką Haliną Z. spełnia skarżący osobiście. Jego ojciec Romuald Z., jako inwalida II...

II SA/Wa 844/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

spełnić łącznie, tj. działalność podstawowa podmiotu winna polegać na pracy na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej...
i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez poborowych służby...

III SA/Gd 39/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-09

członków rodziny wyżej wymienionej., W trakcie postępowania organ pozyskał informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., że G. L., mimo orzeczonej niezdolności...

III SA/Kr 479/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

) wnioskiem z 27 sierpnia 2021 r. zwróciła się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...
wspólnie z wnioskodawczynią, która zarazem sprawuje nad nią opiekę. Pracownik socjalny stwierdził, że niepełnosprawna wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tj...

III SA/Gd 311/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-22

wyjaśnił, że strona jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w W.na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji projektu 'Klub Integracji Społecznej...
materialnego, za pomocą której właściwy organ administracji realizuje swoje zadania. Oznacza to, że właściwy organ nie ma podstawy prawnej by wydać - tak jak w rozpatrywanej sprawie...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

. OTK-A 2006/9/119) za niezgodny z Konstytucją RP uznał art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, określający pojęcie 'dochodu' w przypadku...
nie może być uznane za działanie zgodne z prawem. Nic nie stało na przeszkodzie, by sprawdzić jaka jest rzeczywista sytuacja prowadzącego działalność gospodarczą przy pomocy...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

w wyroku z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt K 30/06 za niezgodny z Konstytucją RP uznał art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, podlegające odliczeniu od przychodów i składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu od wyliczonego już ryczałtu...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, podlegające odliczeniu od przychodów i składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu od wyliczonego...
. Rozporządzenie nie może zatem ograniczać środków dowodowych przy pomocy których żołnierz może wykazywać utratę dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Po 703/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-30

bezpodstawne wydanie kwestionowanej decyzji i naruszenie zasady załatwienia spraw z uwzględnieniem słusznego interesu strony i przyznanie prymatu interesowi społecznemu...
bowiem ograniczenia wynikającego z art. 7 k.p.a. z uwagi na konieczność uwzględnienia słusznego interesu obywatela i interesu społecznego. Tymczasem organ I instancji zaniechał analizy...
1   Następne >   +2   4