Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 194/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
Społecznej w D., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia...

II SA/Po 884/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-08

za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta O.z dnia [....] 2012 r. Nr [....] oraz z dnia [....] 2012 r...
wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:, - za okres od 10 sierpnia...

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1...
oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy...

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem...
: - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek...

I OSK 3187/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r...
z dnia 11 września 2013 r., nr [..]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..], wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca...

IV SA/Wr 602/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [....] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania...

IV SA/Wr 419/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W. oddala skargę w całości. Zaskarżoną...
i Gminy W., decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.z dnia [...] kwietnia 2019 r. ([...]) o odmowie skierowania skarżącej T.G. do Domu Pomocy Społecznej...

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy...
we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, realizowane sa przez podmioty (jednostki organizacyjne...

I SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta miasta W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzja wydana została...

II SA/Łd 887/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

roku sprawy ze skargi D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
o odmowie umieszczenia D. R. w Domu Pomocy Społecznej w N.., Z akt sprawy wynika, że decyzją z [...] strona została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (dalej też 'DPS...
1   Następne >   +2   +5   +10   100