Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

III SA/Wa 2134/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

administracyjnych i jednocześnie za nie karany. Ustawa o rehabilitacji stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm...
., dalej: 'u.p.s.') i rozporządzeniem o domach pomocy społecznej, które nakładają na domy pomocy społecznej obowiązek przyjęcia każdej kierowanej osoby, bez względu...

I SA/Po 1233/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-12

./ należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, a zatem czy osoba, której odmówiono zaniechania...
poboru w całości, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Nie jest to jednak jedyne kryterium uprawniające do zastosowania art...

I SA/Gd 1043/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

z zasiłków z pomocy społecznej. Ponadto nie posiada on żadnego majątku i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej z uwagi na stan zdrowia. Jednakże, jak wskazał organ...
i niedostateczny rozważyło kwestię utrzymywania się przez podatnika w głównej mierze ze środków pozyskiwanych z pomocy społecznej i wpływu tej okoliczności na ocenę...

I SA/Gl 708/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-18

będzie wykorzystywała go zgodnie z jego przeznaczeniem (ustalonym na początku inwestycji jako dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, oferujący całodobową opiekę...
z przeznaczeniem na cele mieszkalne?, 2) Czy w przypadku, jeżeli spółka po wybudowaniu budynku będzie go wykorzystywała do prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

Pomocy Społecznej do czerwca [...] r. realizował jedynie zadania z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pomocy społecznej., Z dniem [...] r. nastąpiła zmiana...
organizacyjna w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe gminy, w wyniku której Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację części zadań...

I SA/Gd 728/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-14

, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi ważny interes podatnika ani interes publiczny, podczas gdy:, Skarżący z uwagi na swoje ubóstwo, korzysta z pomocy społecznej, co oznacza...
finansowa Skarżącego nie zagraża egzystencji Skarżącego i jego rodziny, mimo tego, że Skarżący korzysta z pomocy społecznej, błędne przyjęcie, że Skarżący nie wykorzystuje...

I SA/Ol 300/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-05

) oraz specjalny zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości 470 zł na częściowe pokrycie kosztów najmu stancji i leczenie. Wnioskodawca nie posiadał nieruchomości, rzeczy...
związane z użytkowaniem (energia, gaz, itp.), które są w całości finansowane ze środków pomocy społecznej. Jednocześnie Strona wskazała, iż z uwagi na duże koszty leczenia...

I SA/Wr 1067/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

- letniego niepełnosprawnego syna, który otrzymuje rentę socjalną w kwocie 502, 00 zł; nie korzysta z pomocy społecznej a także to, że nie prowadzi z byłą żona wspólnego...
płaszczyznach życia społecznego i osobistego obywatela, który zasadnie może oczekiwać na pomoc państwa w ważnych życiowo sytuacjach. Tym bardziej uwagę tę należy odnieść...

I SA/Op 54/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-30

nie współpracowała na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizowania pomocy społecznej, a zatem nie świadczyła usług w zakresie opieki...
społecznej. Wynikało to również z regulacji zawartej w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, j.t. ze zm...

I SA/Po 515/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-28

[...] września 2011r. wysłano wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] z prośbą o informację, czy wymienieni wyżej korzystają z pomocy finansowej Ośrodka...
. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że rodzina [...] nie jest objęta pomocą finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...]., Według oświadczenia podatnika dochód...
1   Następne >   +2   +5   +10   100