Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Po 236/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

, obliczony w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wynosi (...) zł. Ponadto na terenie Gminy K. posiada również gospodarstwo rolne o pow...
(...) zł. Zapłata kwoty (...) zł nie zagrozi egzystencji podatnika (pomoc społeczna przysługuje osobie, której dochód nie przekracza kwoty (...) zł). Jednocześnie uwzględnienie...

I SA/Bk 228/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-17

rolnego, który spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do prawa pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej w W. Ponadto podniósł, że Rada Gminy...
2017-2019, natomiast na rok 2020 została obniżona do kwoty 19 000 zł, a wszystkie decyzje odmowne prawa pomocy społecznej, które trafiały też później jako skargi do WSA...

III SA 432/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-07

o przepisy o pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje na uwzględnienie., Wprawdzie zgodzić się trzeba z organami obu...
, że osoba zainteresowana umorzeniem zaległości podatkowej, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej powinna ubiegać się o przyznanie środków z pomocy społecznej...

I SA/Bk 271/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-05

przeliczeniowych spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, przez co notorycznie otrzymuje z Ośrodka Pomocy Społecznej...
przez Skarżącego kryterium dochodowego w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem się liczby hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa...

I SA/Bk 198/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

społecznej, przez co notorycznie otrzymuje z Ośrodka Pomocy Społecznej w W. odmowy przyznania tej pomocy., 3. Decyzją z [...] kwietnia 2018 r., Nr [...] Samorządowe...
przez Skarżącego kryterium dochodowego w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem się liczby hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa rolnego...

I SA/Sz 439/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-15

. 289 ze zm). do sekcji N - 'ochrona zdrowia i pomoc społeczna', stwierdzić należy, że sekcja ta obejmuje 'lecznictwo, włączając profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia...
i terapią zaburzeń psychicznych,, - działalność weterynaryjną, z wyłączeniem usług sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich,, - pomoc społeczną, włączając pomoc...

I SA/Ke 214/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-07-18

sprawy. Organ nie ustalił źródła utrzymania H. K., czy uzyskuje on jakikolwiek dochód, np. z pomocy społecznej lub od członków rodziny, dochód niezbędny przecież...
ośrodka pomocy społecznej w celu uzyskania niezbędnych informacji. Poczynione w tej sytuacji zaniechanie organów podjęcia czynności zmierzających do zebrania pełnego materiału...

I SA/Bk 528/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-11

do zasiłku, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Poza świadczeniami z pomocy społecznej, w postaci zasiłku okresowego i celowego, które otrzymuje systematycznie...
, iż Skarżący jest osobą bezrobotną i korzysta z pomocy społecznej nie może przesądzać o zasadności jego wniosku o umorzenie zaległości podatkowych. Skarżący ma możliwość...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

ją decyzję Kierownika [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] 2013 r. nr [...] Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Kierownik [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w S...
, a które otrzymali od rodziców męża.. Odnosząc się do argumentacji zawartej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odwołująca wskazała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w swoim...

I SA/Ke 216/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-31

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. oraz podkreśliło, że kilkakrotnie otrzymał pomoc w postaci umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę 674 zł, z czego...
. z pomocy społecznej., Wpływu na prawidłowość dokonanej przez organ oceny przesłanek umorzenia nie ma okoliczność udzielenia ulgi innym podatnikom, co podniesiono...
1   Następne >   +2   +5   10