Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

. Zamieszkiwał w domu opieki społecznej i wymagał pomocy w załatwianiu swoich spraw. Nie był jednak osobą pozbawioną zdolności do czynności prawnych [...]'. Strona wskazała...
., bowiem to jego pracownicy sprawowali faktyczną pieczę nad Z. W. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że każdy dom pomocy społecznej niezależnie od typu ma obowiązek świadczyć usługi wskazane...

II FSK 1774/09 - Wyrok NSA z 2011-02-17

interpretacyjny - trzeba mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Wartość pomocy społecznej udzielanej...
status organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje., Ponadto organ stwierdził...

I SA/Kr 923/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-27

I instancji wskazał, iż fakt, że nie korzysta z pomocy społecznej świadczy o tym, że sam próbuje rozwiązywać swoje problemy., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
komorniczych i ciągle rosnącego zadłużenia nie korzysta z pomocy państwa, przy czym miesięczny dochód J. D. jest wyższy niż określone w przepisach o pomocy społecznej...

I SA/Kr 1971/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-26

Gminy K. - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filia Nr [...] w K. Na potwierdzenie powyższego faktu skarżący przedłożył zaświadczenie z dnia 10 września 2012r., wydane...
o opiekę ani nie potwierdza jej zawarcia zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filia Nr [...] z dnia 10 września 2012r. Podniesiono też, że bezspornym...

I SA/Sz 61/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-29

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o [...] i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912, ze zm.; dalej: 'ustawa o [...]') oraz ustawy z dnia, 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
(Dz.U.2018.1508 j.t.; dalej: 'ustawa o pomocy społecznej'), gminy na terenie których nastąpił zgon mają obowiązek chowania osób niepochowanych przez osoby bliskie. Jednocześnie...

III SA/Wa 1629/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-15

jest osobą niepełnosprawną, przebywa w Domu Pomocy Społecznej w B. i nie posiada środków finansowych na zapłatę przedmiotowej zaległości podatkowej. Ponadto zwrócił uwagę...
i każdy może się z nimi zapoznać. Dalej organ samorządowy wskazał, że Skarżąca od 1993r. przebywa w domu pomocy społecznej, za co pobierana jest kwota 797 zł miesięcznie...

III SA/Wa 2076/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

. do 31 sierpnia 2013r. wykonywała prace społecznie użyteczne w MOPS G.. Ponadto podniosła, iż korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w formie zasiłku...
finansowa jest zła i bardzo trudna, a świadczy o tym choćby korzystanie z pomocy społecznej. Jednak sytuacja finansowa Strony nie jest wynikiem nieprzewidzianych...

I SA/Lu 1029/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-12

dokumenty sądowe dotyczące środków pieniężnych złożonych w depozycie sądowym Sądu Rejonowego w B. P. przez Dom Pomocy Społecznej w K. w kwocie [...]zł., Podkreślając...
. Jak wynika z akt niniejszej sprawy spadkodawca w tym czasie przebywał w W. , gdzie zamieszkiwał w swoim domu, a także w R. w D. pod Z. D. i w Domu Pomocy Społecznej w K...

I SA/Ke 448/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-09-26

ewentualnych wydatków z budżetu państwa, np. na pomoc społeczną. Organ podkreślił przy tym, że powyższe rozważania odnoszą się także do dochodów jednostek samorządu...
terytorialnego. Równocześnie, organ podkreślił, że odmowa przyznania ulgi nie wpłynie bezpośrednio na korzystanie przez podatniczkę z pomocy społecznej., Organ wyjaśnił...

FSK 1734/04 - Wyrok NSA z 2005-05-10

dla bezrobotnych. Jedynym źródłem utrzymania jego rodziny jest zasiłek otrzymywany z pomocy społecznej. Urząd Skarbowy W.-P. przekazał wniosek do Zarządu Gminy W.-C...
pozostaje bez pracy od siedmiu lat i jest objęty stałą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Na jego utrzymaniu pozostaje żona i dwóch synów nie posiadających własnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   23