Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Po 509/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-25

[...], nie pracuje, nie posiada żadnych dochodów, korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem nr [...] z dnia [...] oraz z dnia...
wniosku, taka okoliczność nie zachodzi, zaś samo korzystanie przez podatniczkę z pomocy społecznej nie uzasadnia automatycznie uwzględnienia jej żądania. Przyczyna...

I SA/Rz 192/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-16

pomocy społecznej, co przemawia za wystąpieniem przesłanki interesu publicznego., Organ odwoławczy zaznaczył, że nawet zaistnienie obu przesłanek do udzielenia...
też, że spłata przedmiotowej zaległości podatkowej może doprowadzić do sytuacji, w której skarżąca będzie zmuszona do sięgnięcia po środki pomocy społecznej. W ocenie...

I SA/Łd 528/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-09

- 150 zł, wydatki na wyżywienie - 400 zł. Strona nie posiada zaległości w ww. opłatach mieszkaniowych, nie korzysta z pomocy społecznej. Według oświadczenia strona...
miałby pozostawać bez środków do życia i korzystać z pomocy społecznej (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014r., sygn. akt I SA/Gd 369/14)., Biorąc pod uwagę stan...

III SA/Wa 1420/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-06

w zakresie opieki zdrowotnej, pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi...
[sprawy dotyczące opieki, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i wynagrodzeń, nauki, szkolnictwa i zdrowia, tak: M. Waluga, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych...

SA/Rz 587/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-07

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów itd. - w części przeznaczonej na te cele /ust.1 pkt.4/ a także dochody ze składek członkowskich...
i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, jeżeli w roku poprzedzającym rok, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty...

III SA/Po 960/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

nieodpłatnie jako mienie Skarbu Państwa w związku z reformą ustrojową. Z kolei Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...] nabył w/w prawa...

I SA/Kr 641/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-03

tys. zł, natomiast kwota przyznanego zasiłku celowego na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia 23 maja 2011 r. wyniosła w stosunku do podatnika 74...
) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą...

I SA/Wr 23/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-16

korzystania z pomocy społecznej, lub pozbawiłoby podatnika środków do życia. Dodać należy, że ważny interes podatnika musi zaistnieć obiektywnie i powodować, że sytuacja...
. Względy społeczne wymagają, aby zobowiązania podatkowe były realizowane a podatnik nie był pochopnie z nich zwalniany. Prezydent W. podkreślił, że podatnik ma możliwość...

III SA/Wa 449/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

oświatowych i wychowawczych oraz w celu promowania takich inicjatyw., 4. Pomocy społecznej, w tym pomocy materialnej dla osób uboższych, w szczególności rodzin wielodzietnych...
pomocy finansowej konkretnym osobom lub grupom osób w celu pokrycia przez nie kosztów nauki, w tym czesnego i innych opłat - w formie stypendiów, pożyczek, pokrywania...

I SA/Bd 481/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

pkt 1 lit. a w związku z art. 31A ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708...
) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis...
1   Następne >   +2   +5   +10   25