Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 1087/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

zauważyło, że dochody podatników są rzeczywiście niskie, jednak nie przekraczają one kwot uprawniających do otrzymania pomocy społecznej. Powoduje to, że sytuacja...
dochodowym rodziny uprawniającym do skorzystania z pomocy społecznej. Zakładając nawet, że fakt korzystania przez podatnika ze środków z pomocy społecznej należy utożsamiać...

II FSK 1462/05 - Wyrok NSA z 2006-11-29

minimum do przyznania świadczenia z pomocy społecznej., Odmawiając przyznania ulgi podatkowej organ pierwszej instancji wziął przede wszystkim pod uwagę, iż podatnik własnym...
i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wyrokiem z dnia 10 marca 2005 r., I SA/Łd 10/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...

II FSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2013-02-27

się, że będzie zmuszony do korzystania ze środków publicznych w ramach pomocy społecznej, ponieważ nawet częściowe ograniczenie dochodów skarżącego i jego małżonki w wyniku...
o prawdopodobieństwie konieczności korzystania ze środków pomocy publicznej. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, skarżący odwołuje się do sytuacji hipotetycznej...

III SA/Wa 1321/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

konieczności skorzystania przez Skarżącego z pomocy opieki społecznej, na dzień rozpatrywania wniosku Skarżącego. Naczelny Sąd Administracyjny natomiast konsekwentnie...
wydatków np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc z opieki społecznej (por. wyrok NSA z 30 maja 2001r. sygn. akt III SA 830/00). W innym wyroku NSA stwierdził, że interes...

I SA/Bd 245/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

własnościowych pojazdu. Ponadto wskazali, że zaskarżona decyzja narusza zasady sprawiedliwości społecznej., Decyzją z dnia [...] 2007r. Nr [...] Samorządowe Kolegium...
postępowania podatkowego przed organem I instancji., Odwołując się do wskazanych w odwołaniu zasad sprawiedliwości społecznej, organ stwierdził, że w wypadkach...

II FSK 1050/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu., Wyrokowi zarzucił:, 1/ naruszenie prawa materialnego poprzez akceptowanie...
, że:, 'Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę...

II FSK 1051/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu., Wyrokowi zarzucił:, 1/ naruszenie prawa materialnego poprzez...
, że:, 'Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych...

I SA/Bd 171/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-07

społecznej, organ stwierdził, że w wypadkach nadzwyczajnych podatnicy uprawnieni są dochodzić pomocy w spłacie podatków. W latach 2002-2004 J. D. skorzystał z umorzeń...
działań celem uregulowania stosunków własnościowych pojazdu. Ponadto wskazali, że zaskarżona decyzja narusza zasady sprawiedliwości społecznej., Decyzją z dnia [...] 2006...

VIII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

., Ulgi podatkowe wymienione w art. 67a § 1 Op nie stanowią przywileju samego w sobie. Jest to forma pomocy udzielonej podatnikowi po to, by poprzez stosowanie zasady...
(egzekwowanie podatku) nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia tak społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika...

I SA/Bd 244/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

społecznej, organ stwierdził, że w wypadkach nadzwyczajnych podatnicy uprawnieni są dochodzić pomocy w spłacie podatków. W latach 2002-2004 J. D. skorzystał z umorzeń...
działań celem uregulowania stosunków własnościowych pojazdu. Ponadto wskazali, że zaskarżona decyzja narusza zasady sprawiedliwości społecznej., Decyzją z dnia [...] 2007r...
1   Następne >   2