Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Kr 1308/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-09

, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele'., Wnioskodawca wskazał...
', 'dobroczynności', czy 'pomocy społecznej', tym samym w celu określenia ich zakresu znaczeniowego odwołać należy się do gramatycznego znaczenia poszczególnych wyrażeń w języku polskim...

FSK 1639/04 - Wyrok NSA z 2005-04-07

fundacji 'B.' jako cel działalności nie została wymieniona ani działalność oświatowa ani pomoc społeczna. Wymienione w par. 7 pkt 3 Statutu jako jeden z celów 'B...
działalności statutowej., Fundacja prowadzi swoją działalność także w oparciu o pomoc społeczną. Powołując się na pisma Ministerstwa Finansów skarżąca podniosła...

I SA/Bk 501/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-10

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej...
działalności sportowej., Organ odwołał się również do pojęcia pomocy społecznej (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182...

I SA/Bk 502/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-10

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu...
drużyny piłkarskiej cech działalności sportowej., Organ odwołał się również do pojęcia pomocy społecznej (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

I SA/Bk 503/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-10

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy...
społecznej (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz działalności kulturalnej (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25...

II FSK 2141/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej...
potrzebującym. W interpretacji wskazano, że zgodnie z definicją ze strony internetowej Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pomoc społeczna umożliwia...

I SA/Po 1083/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-14

.) oraz postanowień statutu Fundacji., Zgodnie z § 8 statutu celami Fundacji jest:, a) świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,, b) inna działalność...
lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona...

I SA/Go 24/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-28

skarżącej Spółce wartość przychodów na łączną kwotę 22.586,68 zł, w tym z tytułu sprzedaży posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej (faktura z [...].09.2011r. i rachunki...
z [...].), usług 'dożywiania uczniów' na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rachunki z [...]) oraz usługi cateringowej na rzecz Szkoły Podstawowej (rachunek...

I SA/Wr 139/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-21

w art 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Według...
. Udzielenie zatem pożyczki było związane z realizacją zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej. Wobec wskazanych okoliczności sformułowany został zarzut polegający...

I SA/Kr 1304/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-28

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej...
w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele...
1   Następne >   +2   +5   +10   100