Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Bd 142/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-25

wynika, iż od dnia 30 grudnia, 2011 r. skarżąca zamieszkuje w Domu Pomocy Społecznej w N. . Została tam skierowana z uwagi na stan zdrowia, decyzją Zastępcy Dyrektora...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] r. Strona ponosi częściową odpłatność za pobyt w Domu Opieki Społecznej w wysokości określonej decyzją MOPS, natomiast...

III SA/Wa 2320/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-20

Hieronim Sęk, Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2009 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej 'L.' w W. na interpretację...
Pomocy Społecznej 'L.' w W. - zwany dalej 'Domem Pomocy Społecznej' lub 'Domem' się do Ministra Finansów (organ upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w W.) o wydanie...

I SA/Gl 1096/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-19

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie zgodnie z postanowieniem, bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych., 3. Sąd Rejonowy w W. [...] Wydział...
ze środków publicznych Miasta R. na podstawie art. 179 k.r.o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie zgodnie z postanowieniem, bez pobrania zaliczki na podatek...

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Związki pomiędzy ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ a ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu...
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - prowadzące do pozbawienia jej prawa do gwarantowanego zasiłku okresowego - tylko z tej przyczyny, że mimo, iż jest stanu wolnego...

II FSK 2495/17 - Wyrok NSA z 2021-10-13

. 62 ust. 1, 2 i 3, art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm., dalej 'u.p.s.') przez błędną wykładnię polegającą...
na uznaniu, że skarżąca nie ma prawa do odliczenia poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne z uwagi na fakt, że płatności na ten cel dokonała na rzecz Domu Pomocy Społecznej...

II FSK 192/11 - Wyrok NSA z 2012-09-07

stałe wypłacane przez instytucje rządowe takie jak gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. Renta otrzymywana przez skarżącego w Australii powinna być w Polsce...
u.p.d.o.f. dotyczący świadczeń z pomocy społecznej. Podatnik podniósł, iż uzyskiwany przez niego dochód w Australii jest świadczeniem pomocy społecznej od agencji...

I SA/Gd 1715/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1713/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1714/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

, co jest oczywiste z uwagi na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele...
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze...

I SA/Gd 1712/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

na ich usytuowanie w systemie prawnym, a mianowicie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy społecznej. Odmienne są cele, dla których jednostki...
. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej także u.z.o.z.). Natomiast placówki pomocy społecznej zapewniają usługi opiekuńcze oraz bytowe (art. 68...
1   Następne >   +2   +5   +10   100