Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Kr 1597/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

inwestycji za cel publiczny można uznać budowę i utrzymanie tylko takich domów pomocy społecznej, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego...
nie tylko przez jednostki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ale również przez inne podmioty. Wyjaśniono, iż prawna regulacja domów pomocy społecznej...

II SA/Lu 823/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-12

Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie na działce nr [...] położonej przy ul. K. w L., pas drogowy - działka nr [...]., W uzasadnieniu wyjaśniono...
, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie. Podniosła, że działkę od strony Domu Pomocy Społecznej wykorzystuje rekreacyjnie...

II SA/Ol 144/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

użytkowania budynku pokoszarowego na dom pomocy społecznej na działce nr 30-6/8 przy ul. [...] w O.. W decyzji określono szczegółowe zasady zagospodarowania terenu...
istniejącego budynku koszarowego na dom pomocy społecznej, wymagane jest ustalenie w drodze decyzji warunków zabudowy. W ocenie Kolegium postępowanie poprzedzające wydanie...

II SAB/Gd 101/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-22

złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres 2017/2018 m.in. na córkę L. Z. (k. 8 akt administracyjnych...
)., Ponieważ ze złożonego wniosku wynikało, że ojciec dziecka - A. Z. przebywa w Niemczech, przy piśmie z dnia 26 października 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

II OSK 2109/19 - Wyrok NSA z 2021-03-26

wyłącznie na cele pomocy społecznej. Jeśli chodzi zaś o działki o numerach A/197 i A/41, położone w zaskarżonym Planie na terenie 6U, to - w ocenie Sądu - ich przeznaczenie...
z przeznaczeniem dopuszczonym we wcześniej obowiązującym planie, przystosowana i wykorzystywana jest na funkcje pomocy społecznej łącznie z działką nr A/15...

VII SA/Wa 2068/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-25

szpitali), pomocy społecznej, w tym placówki opiekuńczo- wychowawcze, kultury, sportu i rekreacji; 2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona; 3) zakaz lokalizowania...
, żłobków, klubów dziecięcych, ochrony zdrowia (bez szpitali), pomocy społecznej, w tym opiekuńczo- wychowawczych, kultury, sportu i rekreacji. Interes prawny skarżącej...

II SA/Lu 603/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-16

kwoty wynoszącej łącznie 1221,02 zł, tj. 305,26 zł na osobę, a więc z kwoty niższej niż kryterium dochodowe będące podstawą przyznawania świadczeń z pomocy społecznej...
skarżącego K. B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata p o s t a n a w i a I. ustanowić dla K.B. adwokata...

II SA/Gl 670/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-23

, zabudowę usługową, w tym usługi edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz handlu detalicznego. Natomiast w studium B., dla północnej części tego terenu - kierunek...
usługową w tym usługi edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz handlu detalicznego. O ile bowiem można uznać, że wprowadzenie na terenie oznaczonym w studium...

II SA/Wr 632/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

jej dobra osobiste. Sprawa z zakresu ustalenia warunków zabudowy to nie to samo, co sprawa np. z zakresu przyznania określonej pomocy społecznej ze środków publicznych...
, gdzie przepisy szczególne upoważniają i obligują organy pomocy społecznej do przeprowadzania wywiadu środowiskowego przed przyznaniem określonej pomocy., Nie jest trafny...

II SA/Kr 876/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-16

, że dom się zawalił i wówczas dostał nakaz rozbiórki (k. 86). E. S. otrzymał zasiłek celowy z pomocy społecznej na częściowe pokrycie wydatków związanych z przystosowaniem...
pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkalne. W aktach sprawy na k. 79 znajduje się kserokopia decyzji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. B. o przyznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   45