Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

II SA/Po 241/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-14

) złotych w tym 69,- (sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...]2015r. Nr [...] Dyrektor [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w P...
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) odmówił A. G. przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup...

IV SA/Gl 634/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-22

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.-B. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił przyznania H.H....
ust. 1 pkt 5, 39 ust. 2 oraz art. 106 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy...
Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie., W skardze wskazał jako swojego pełnomocnika M.Sz., W odpowiedzi...

IV SAB/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. M. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odwołania od decyzji organu I instancji...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w uzyskaniu...

IV SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. M. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odwołania od decyzji organu I instancji...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej...

II SAB/Lu 78/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-23

niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 4 lutego 2009 r...
A. S. o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie...

III SA/Gd 559/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-14

stwierdzające jej istnienie., Z istoty pomocy społecznej i świadczeń z tego zakresu, w tym także pieniężnych (zasiłków) wynika natomiast, że świadczeń...
tych nie można uznać za należności pieniężne w rozumieniu art. 216 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Celem pomocy społecznej jest bowiem wspieranie osób i rodzin...

III SA/Gd 541/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-29

Ośrodka Pomocy Społecznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych; 2. przyznać...
Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej., Wnioskiem z 22 czerwca 2016 r. skarżący M. K. zwrócił...

I SA/Wa 871/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
w [...] z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej., Na przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2016 r. rozprawie ustanowiony...

I SA/Wa 897/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej., Na przeprowadzonej rozprawie ustanowiony z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   55