Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

względem Skarbu Państwa będzie zmuszona korzystać z pomocy społecznej. Jej zdaniem organ odwoławczy naruszył zasadę dwuinstancyjności, bowiem w zaskarżonej decyzji zawarł...
nie będzie musiał wypłacać skarżącej środków z tytułu szeroko rozumianej pomocy społecznej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie i w całości...

I SA/Sz 1221/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

rodzinnych wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, zamieszkuje wspólnie, z mężem oraz [...] dzieci w wynajętym mieszkaniu przy ulicy [...], w K., Nie zgadzając...
z ustaleń organu pierwszej instancji, posiłkuje się świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez ośrodek pomocy społecznej, czyli środkami wypracowanymi przez ogół pracującego...

I SA/Sz 1226/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

, w tym zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej. W świetle prawa podatkowego permanentny brak środków finansowych, bezrobocie, przewlekłe choroby, wiek, niepełnosprawność...
Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata P. W. kwotę [...] ([...]) złotych, powiększoną o podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

I SA/Sz 1365/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

się od 2004 r. z prowadzonej z przerwami działalności gospodarczej oraz świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, zamieszkuje wspólnie z mężem...
o należny podatek od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. ( dalej...

I SA/Sz 363/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-29

, jak też rozłożenie ich na raty, są instytucją nadzwyczajną, tym samym wypadki społeczne i gospodarcze warunkujące udzielenie tych ulg muszą posiadać tę samą cechę., Zatem w ocenie organu...
sprawiedliwości społecznej. W interesie społecznym leży bowiem przestrzeganie równości obywateli względem prawa, równe traktowanie i równe obciążenie ciężarami wynikającymi...

I SA/Sz 484/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

z gruntem, gdyż był posadowiony na fundamentach, wydzielony był z przestrzeni za pomocą ścian i dachu oraz wyposażony w izolację termiczną, instalację elektryczną...
się podatnik oraz umowę z dnia [...] marca 2016 r. zawartą pomiędzy podatnikiem a P. K.. Organ odwoławczy ustalił, że to podatnik przy pomocy swoich pracowników faktycznie...

II FSK 984/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

. Potrzeby te mogą dotyczyć różnych sfer życia społecznego, czy gospodarczego. Uchwała organu gminy podlega jedynie badaniu pod względem zgodności z prawem a nie celowości...
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349...

I SA/Łd 1403/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-04

z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach., Zdaniem organu bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia z art. 16...
i 8 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez niezastosowanie zasady pogłębiania zaufania do organów państwa oraz zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego...

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

I SA/Po 355/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-16

. 122 o.p. poprzez wprowadzenie dyrektywy zupełności postępowania dowodowego. To bowiem organ podatkowy zabiega w postępowaniu o udowodnienie każdego faktu za pomocą...
, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Należy więc zauważyć, że gastronomia jest definiowana jako: 1) działalność produkcyjno-usługowa, obejmująca prowadzenie...
1   Następne >   2