Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I OSK 2245/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

, zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu...
lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5)., Uzasadniając swoje stanowisko organ podkreślił...

III SA/Po 1258/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-08

urzędowych - przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Oceniła, że zaświadczenie takie przedłożyła, w formie decyzji...
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa., Skarżąca nie przedstawiła zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Do wniosku...

II SA/Gl 318/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-31

wezwania. W piśmie tym również wyjaśniono, że z opłaty skarbowej zwolnione są jedynie osoby przedstawiające zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej...
skarbową. W zakresie zwolnienia osoby fizycznej od opłaty skarbowej, organ związany jest treścią zaświadczenia ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń z powodu...

I SA/Lu 502/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-18

zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa celem potwierdzenia przesłanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 pkt 5...
, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa., Skarżący nie złożył takiego zaświadczenia ani wraz z wnioskiem o wydanie...

II SA/Sz 3/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa., T.G. pismem z dnia [...]r. ponownie zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego...
pomocy społecznej z powodu ubóstwa., Z nadesłanych sądowi akt sprawy wynika, że skarżący, po złożeniu wniosku o nadesłanie odpisu skróconego aktu urodzenia, został...

I SA/Lu 68/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-15

nie przedstawiła zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa., W odwołaniu od tej decyzji A. J. podnosił, iż w I. pobrano już stosowną opłatę...
wysokości, dokonane zostały na wniosek matki dziecka, która nie przedstawiła zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej, co powodowałoby zwolnienie jej z ponoszenia...

I SA/Rz 956/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-08

samochodu i nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, pobierając jedynie zasiłek rodzinny. Ponadto T. G. jest właścicielką nieruchomości gruntowych oraz budynku...
2004-2007 podatnicy nie korzystali z żadnej formy pomocy społecznej., Powyższe okoliczności, w ocenie organu odwoławczego, wyczerpują przesłankę 'ważnego interesu podatnika...

II OZ 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

');, - zwolnienia podmiotowe (zawarte w pkt 2-4)., Do zwolnień przedmiotowych zaliczano sprawy, które dotyczą szeroko pojmowanej pomocy społecznej, bezrobocia, zasiłków...
r. (sygn. akt II SA/Wr 125/04) prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie z obowiązku uiszczenia każdorazowej opłaty sądowej w części przekraczającej kwotę...

II SA/Bk 571/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-29

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej)., Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd stwierdził...
kpa., Zażalenie od powyższego postanowienia wywiódł J. F. i podniósł, że nieuzasadnione jest żądanie uiszczenia opłaty od nieistniejącej organizacji społecznej...

I SA/Sz 1137/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-11

wydatków, np. na pomoc społeczną czy też na koszty związane z dochodzeniem zobowiązań. Ulgi podatkowe wymienione w art. 67a § 1 O.p. stanowią formę pomocy udzieloną...
wnioskowanej pomocy. Uzasadniając wybór rozstrzygnięcia uznaniowego organ musi przedstawić jasną i przekonującą argumentację, zarówno co do faktów, jak i prawa. Uznając...
1   Następne >   2