Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Ke 380/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-08-25

. B. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2022 r., [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej...
Odwoławczego z dnia 6 czerwca 2022 r., [...], w przedmiocie ustalenia odpłatności z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej., Z uwagi na fakt, że złożony egzemplarz sprzeciwu...

II SA/Sz 269/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-12

niejawnym sprzeciwu Burmistrz od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić...
. S., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję z dnia [...] r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., działającego z upoważnienia Burmistrz...

II SA/Rz 230/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-04-05

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia odrzucić sprzeciw. W związku ze sprzeciwem złożonym do Sądu na decyzję kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

III SA/Gd 783/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 października 2019 r...
. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić sprzeciw. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wniósł sprzeciw od - wydanej m.in. na podstawie art. 138...

III SA/Gd 106/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-15

r. sprzeciwu B. N. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia...
uchylona została decyzja Wójta Gminy z dnia 24 września 2018 r. o ustaleniu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12...

II SA/Gl 254/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-04-04

rodziny w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: odrzucić sprzeciw Pismem z dnia 29 stycznia 2022 r. A. R. wniósł sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium...
Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w dniu 31 stycznia 2022 r., a następnie w dniu 2 lutego 2022 r. został przekazany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie...

I OZ 235/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-27

za pobyt ojca w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie Pismem z [...] marca 2021 r. A.R. z domu W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu...
z tytułu pobytu jej ojca P.W. w Domu Pomocy Społecznej w S., Zarządzeniem z 20 kwietnia 2021 r. wnosząca sprzeciw została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi...

IV SA/Wr 266/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-22

decyzji odmawiającej zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić sprzeciw. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2020 r., nr [...], wydaną...

II SA/Rz 427/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-05-21

do Domu Pomocy Społecznej - p o s t a n a w i a - odrzucić sprzeciw Decyzją z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...], Wójt Gminy [...] odmówił skierowania S.T. do Domu Pomocy...
Społecznej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] w wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez S.T. uchyliło wskazaną wyżej decyzję organu I instancji i przekazało...

II SA/Lu 718/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-18

niejawnym sprawy ze sprzeciwu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia...
pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić sprzeciw. Decyzją z [...] r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej [...], działający z upoważnienia Wójta Gminy W., odmówił przyznania...
1   Następne >   +2   5