Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 113/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-08

sprawy ze sprzeciwu Domu Pomocy Społecznej w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji...
dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej postanawia: odrzucić sprzeciw. Decyzją z dnia 10 stycznia 2018 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozparzeniu...

II SA/Rz 733/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-24

. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy [...] oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca...
2016 r. nr [...] w przedmiocie kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej - postanawia - I. odrzucić skargi II. zwrócić Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Bk 531/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-11-25

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie: stwierdzenia...
niedopuszczalność zażalenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na postanowienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R. nr [...] z dn. [...].06.2004r. w sprawie...

II SA/Ol 591/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-07-28

2017 r. sprawy ze skargi Gminy Miasto na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie zwolnienia z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej...
Społecznej odmawiającej częściowego zwolnienia z odpłatności K. R. w okresie od 1 lutego 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób...

I SAB/Wa 47/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 12...
podanie organu którego bezczynności skarga dotyczy - Prezydenta W. czy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] (k-18)., Pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r...

I SAB/Wa 62/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia...
podanie organu którego bezczynności skarga dotyczy - Prezydenta W. czy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] (k-27)., Pismem z dnia 24 kwietnia...

I SAB/Wa 61/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 12...
Społecznej Dzielnicy [...] W. [...](k-27)., Pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r. D. M. podała, że skarga z dnia 12 stycznia 2006 r. dotyczy bezczynności Kierownika Ośrodka Pomocy...

II SA/Lu 657/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-23

) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) po rozpatrzeniu odwołania D.G. od decyzji wydanej...
z upoważnienia Burmistrza przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z [...] r. nr [...] wydanej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w miesiącu marcu 2005 r. w wysokości 50 zł...

II SA/Bd 186/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-28

Pomocy Społecznej w B., działając z upoważnienia Prezydenta Miasta B., na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r...
. Nr 64, poz. 593), art. 104 i 108 kpa, decyzji z 17.11.2004 r. - znak: [...], odmówił skierowania skarżącej Heleny K. co domu pomocy społecznej., Uzasadniając decyzję wskazano...

II SA/Op 323/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-12-29

sprawy ze skargi A. G. na Ośrodek Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. Pismem z 31 maja 2022 r...
. wniesionym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, oznaczonym jako: 'odwołanie/skarga' 'na decyzję o umieszczeniu na pobyt w Domu Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100