Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

II SA/Ke 610/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

sprawy ze skargi B. W. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] znak [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej p o s...
skargę B. W. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] znak [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej., Odpis...

I SA/Wa 2444/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-02-08

za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z [...] października 2020 r. P. C., reprezentowany przez opiekuna prawnego J. M., złożył...
w domu pomocy społecznej, w ten sposób, że ustalił od 1 listopada 2019 r. odpłatność z dochodu skarżącego za pobyt w Domu Pomocy Społecznej [...] w W. w wysokości...

II SA/Łd 755/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-05

uzasadniają konieczność skierowania skarżącej do domu pomocy społecznej., W dniu 30 października 2007 roku skarżąca złożyła do sądu administracyjnego wniosek o uzasadnienie...
rozpoznanej w dniu 24 października 2007 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjnym sprawy była ocena, czy zachodzą przesłanki do umieszczenia skarżącej w domu pomocy społecznej...

II SA/Ke 468/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

sprawy ze skargi B. W. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci renty socjalnej p o s...
skargę B. W. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci renty socjalnej., Odpis...

II SA/Sz 1113/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną...
[...] nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, jako wniesioną po upływie terminu., Odpis tego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu [...] Sąd, doręczając...

II SA/Ke 702/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-10

Kolegium Odwoławczego z dnia 20 października 2009r. znak: [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną...
z dnia 20 października 2009r. znak: [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej., Odpis powyższego wyroku wraz uzasadnieniem został skarżącemu...

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

skargę Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego...

II SA/Op 84/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-27

niejawnym sprawy ze skargi B. P. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2020 r. w przedmiocie działania pracownika Ośrodka Pomocy...
w Opolu na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2020 r. w przedmiocie działania pracownika tego Ośrodka., Postanowieniem z dnia 30...

II SA/Lu 618/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-30

odrzucił skargę K. C. i J. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej., Odpis...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. i J. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy...

II SA/Bd 577/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-21

. z dnia [...] kwietnia 2011r. Nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej., Pismem z dnia 11 października 2011r., sprecyzowanym w wykonaniu wezwania Sądu...
. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. S. D. w sprawie ze skargi B. S. D. na decyzję SKO w B. z dnia [...] kwietnia 2011r. Nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   39