Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 2412/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

. W zakresie pojęcia problemów technicznych mieści się także nieprzystosowanie techniczne organu podatkowego lub adresata do doręczania pism za pomocą środków komunikacji...
pełnomocników wypełnienie poz. 44 oznacza wniesienie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej pism w sprawie wskazanej w części E. Adres elektroniczny oznacza...

I SA/Gl 897/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

, Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji Pojazdów...
zaległości za okres od września 2015 r. do marca 2016 r. w łącznej kwocie należności głównej [...] zł. Zgodnie z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. z dnia...

I SA/Bk 206/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-25

żadnych obrotów. Natomiast Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzący egzekucję z rachunku bankowego Spółki w mBank S.A. w związku ze zbiegiem egzekucji...
oraz z dokumentów znajdujących się w aktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. Inspektorat w S., 5. Organ w odpowiedzi na skargę podtrzymał stanowisko zajęte w zaskarżonej...

I SA/Bk 167/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

2020 r., październik, listopad 2020 r.,, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z odsetkami za zwłokę za marzec...
zakończenia postępowania egzekucyjnego, a okoliczność tę można wykazać za pomocą wszelkich dowodów (por. wyroki NSA z dnia 16 maja 2017 r. sygn. akt I FSK 654/15, z dnia 3 sierpnia...

I SA/Gd 344/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

Spółki wynosi [...] zł, a także zauważył istotne kwoty wierzytelności uprzywilejowanych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku), w łącznej wysokości 780.234,35 zł. Ustalono też, że syndyk wystąpił do Sędziego Komisarza...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

, oraz niezwrócenia się do właściwego podmiotu o prowadzenie egzekucji za pomocą innych środków egzekucyjnych., Następnie ponownie stwierdzono, że nie doszło do wydania...
ze składkami na ubezpieczenia społeczne za okresy od stycznia 2013 r. do marca 2016 r. w kwocie łącznej należności głównej [...] zł., W takiej sytuacji jako datę...

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

w związku ze zbiegiem egzekucji, oraz niezwrócenia się do właściwego podmiotu o prowadzenie egzekucji za pomocą innych środków egzekucyjnych., Następnie ponownie stwierdzono...
na ubezpieczenia społeczne za okresy od stycznia 2013 r. do marca 2016 r. w kwocie łącznej należności głównej [...] zł., W takiej sytuacji jako datę zaistnienia stanu...

I SA/Gl 288/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

, iż zobowiązany nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki bez swojej winy:, a) przesłuchanie zobowiązanego w drodze pomocy prawnej w miejscu zamieszkania,, b...
wypełnione,, 2. naruszenie art. 200 § 1 O.p. oraz art. 17 ust. 5 Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 stycznia 1988 r. (Konwencja) w zw...

I SA/Gl 287/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

:, a) przesłuchanie zobowiązanego w drodze pomocy prawnej w miejscu zamieszkania,, b) przesłuchanie świadka K. C.,, c) przesłuchanie świadka G. P.,, d) przesłuchanie świadka J. S...
pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 stycznia 1988 r. (Konwencja) w zw. z art. 123 § 1 O.p., poprzez doręczenie odwołującemu postanowienia o wszczęciu...

I SA/Ol 556/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

świadczenia z ubezpieczenia społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - zawiadomieniem o zajęciu, które zostało doręczone dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu...
. Niemniej jednak pewną pomoc przy spłacaniu długów spadkowych stanowi norma prawna zawarta w art. 1032 KC, która nakazuje spadkobiercom dołożenie należytej staranności podczas...
1   Następne >   2