Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 2908/21 - Wyrok NSA z 2023-10-27

-Wiśniewska, po rozpoznaniu w dniu 27 października 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie...
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2614/19 w sprawie...

III FSK 4824/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

, Protokolant Anna Rybak, , po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2023 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od wyroku...
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2020 r., nr BON.III.5220.77.4.2018.MW w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości spółki z tytułu wpłat na PFRON za okres...

III FSK 4878/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

, Protokolant Anna Rybak, , po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2023 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od wyroku...
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2020 r., nr BON.III.5220.44.3.2018.MW w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości spółki z tytułu wpłat na PFRON za okres...

III SA/Wa 2412/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

. W zakresie pojęcia problemów technicznych mieści się także nieprzystosowanie techniczne organu podatkowego lub adresata do doręczania pism za pomocą środków komunikacji...
pełnomocników wypełnienie poz. 44 oznacza wniesienie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej pism w sprawie wskazanej w części E. Adres elektroniczny oznacza...

I SA/Gl 1487/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-15

funduszy masy upadłości, mocą którego zaspokojeniu uległy wyłącznie zaległości Spółki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 15.219,02 zł. Z bilansu Spółki...
, oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych od lipca 2018 r...

I SA/Gl 1486/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-15

Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 15.219,02 zł. Z bilansu Spółki za okres od stycznia do marca 2022 r. wynika, że w Spółce nie pozostał żaden majątek. Sąd Rejonowy w B. 7...
od sierpnia do grudnia 2018 r. w łącznej kwocie 316 zł, oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy...

I SA/Gl 822/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-13

się na terenie kraju za pomocą aplikacji Ognivo - brak czynnych rachunków bankowych., Sprawdził podmiot w bazie CERBER oraz POLTAK i ustalił, że spółka nie posiada żadnych...
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w C., Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Z uzyskanych informacji wynika, że spółka...

I SA/Gl 897/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

, Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji Pojazdów...
zaległości za okres od września 2015 r. do marca 2016 r. w łącznej kwocie należności głównej [...] zł. Zgodnie z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. z dnia...

III FSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2023-04-13

rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji, a także o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, które nie zostały uiszczone w całości...
pełnienia przez skarżącą obowiązków członka zarządu spółki upływały terminy płatności zobowiązań wobec:, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (na dzień 10.02.2017 r.) obejmujących...

III FSK 2045/21 - Wyrok NSA z 2023-04-13

rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji, a także o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, które nie zostały uiszczone w całości...
obowiązków członka zarządu spółki upływały terminy płatności zobowiązań wobec:, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (na dzień 10.02.2017 r.) obejmujących zaległości od października...
1   Następne >   +2   5