Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Go 399/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-18

decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza N. z dnia [...] r., nr [...]. Decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...], Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając...
z upoważnienia Burmistrza, na podstawie art. 98, art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm. - dalej...

II SA/Gl 1294/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-27

socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, orzekł na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt o odebraniu stronom psów znajdujących się na nieruchomości przy ulicy...
Ośrodka Pomocy Społecznej w J. wskazały na problemy zdrowotne i niepełnosprawność stron, co prowadziło do wszechobecnego bałaganu i zaniedbań czystości w mieszkaniu...

IV SA/Wa 537/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z [...] grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu...
dopuszczenia organizacji społecznej - Fundacji [...] z siedzibą w W. (dalej: Fundacja) do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, toczącego się z wniosku...

II SA/Bk 834/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-10

przepisy ustawy o pomocy społecznej i dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz art. 1 ust. 3 u.o.z., zaś w okresie przebywania skarżącego w ZOZ, również przepisy k.c....
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w trakcie czynności kontrolnych doraźnie stwierdza, że sytuacja nie cierpi zwłoki, gdyż dalsze...

IV SA/Wa 2134/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

.),, - zeznania B. M. - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. (protokół przesłuchania świadka z dnia 30 stycznia 2017r.),, - zeznania K. B. - pracownika Urzędu Gminy...
w tym, że począwszy od 2012 roku, jej zdaniem z inspiracji M. J. wzmożono wobec mnie różne działania (Próba umieszczenia mnie w domu pomocy społecznej, postępowania...

II SA/Wr 631/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

, Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), czy powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz powiatowy program pomocy społecznej (art. 19 pkt 1 i art. 112 ust. 13...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Dlatego też sąd w składzie rozpoznającym skargi w niniejszej sprawie ocenił, że skoro...

II SA/Op 348/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

się ze świadczeń pomocy społecznej, dlatego wydanie decyzji o obciążeniu go tak wysokimi kosztami uznał za niezrozumiałe., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skargę...
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 7 ust. 1b ustawy)., Stosownie...

IV SA/Po 518/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

Neuropsychiatrycznego w [...] z dnia [...] września 2014 r.- w aktach; przeprowadzenie dowodu z dokumentu - opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] września...
właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem...

VIII SA/Wa 567/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

. Dotyczą one m.in zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, pomocy społecznej itp. Ich charakter co do powszechności obowiązywania nie różni się niczym od programu ochrony...
przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym...

II SA/Łd 668/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-14

powołał się na przepis art. 31 § 1 K.p.a., zgodnie z którym organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania...
lub dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Odnosząc treść...
1   Następne >   +2   +5   +10   16