Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

I OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

wniosku o udzielenie pomocy społecznej; 2. wskazać Prezydenta Miasta Krakowa jako organ właściwy do rozpoznania wniosku w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Działając...
- kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie a Prezydentem Miasta Krakowa - dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie rozpatrzenia...

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

. 350, nr 94 poz. 422 i nr 104 poz. 450/ w zakresie w jakim w myśl art. 20 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 87 poz. 506/ odnosi...
się do domów pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne., 2. Art. 35 ust. 1 pkt 1...

VII SA/Wa 2093/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

roku Urząd [...] wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej [...] W. o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego., Pismem z dnia 26 lutego 2008r. tutejszy Ośrodek poinformował Urząd...
Pomocy Społecznej W. wystąpił do wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie W. o informacje, czy M. A. korzysta bądź korzystał z ich pomocy., Na podstawie...

IV SA/Wr 87/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

. nr[...], po rozpatrzeniu odwołania H. L. od decyzji działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta L. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] r...
., W uzasadnieniu podało, że decyzją z dnia [...] r. nr [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta L., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. odmówił H. L...

II GW 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

.) po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Wójta Gminy [A.] reprezentowanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w [A.] z dnia [...] kwietnia 2016 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [A.] reprezentowanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Lu 35/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-17

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki...
, której stan faktyczny przedstawia się następująco:, W dniu 22.08.2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej [...] wpłynął wniosek z dnia 21.08.2019 r. [...] Szpitala [...] w L...

II GSK 657/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

publicznych., WSA orzekał w następującym stanie sprawy., Do Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wpłynął wniosek Szpitala w [...] o przyznanie Skarżącemu ubezpieczenia...
prawa było przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm...

III SA/Gl 1453/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-25

publicznych uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia 15 czerwca 2021 r. nr [...]. Zaskarżoną...
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z 15 czerwca 2021 r. nr [...] odmawiającej przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...

VII SA/Wa 1648/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

środowiskowego celem ustalenia kryterium dochodowego E. S., które jest jedną z przesłanek do wydania pozytywnej decyzji., Z danych przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej...
. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej...

II GW 75/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-24

Prezydenta Miasta [...] jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. Prezydent Miasta Tychy (dalej: 'Prezydent'), działający przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach...
., dla [...] została wydana przez Głównego Specjalistę ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach decyzja o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki...
1   Następne >   +2   +5   +10   63