Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Gl 153/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

również to, że struktura dochodów wskazuje na to, że nie maja one charakteru stałego - świadczenia z pomocy społecznej. Równocześnie podkreślić wypada, że skarżąca...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 marca...

II SA/Lu 45/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-14

wydania kwestionowanej przez niego decyzji z dnia 15 lutego 2011 r. S. J. nie zamieszkiwała na działce nr ewid. 'x', gdyż przebywała już na stałe w Domu Pomocy Społecznej...
. O ile bowiem S. J. w dacie wydania tejże decyzji nie mieszkała na nieruchomości, na której rosły wnioskowane do wycięcia drzewa, lecz była pensjonariuszem Domu Pomocy...

II OSK 2729/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

miejsc parkingowych, z równoczesnym skupieniem ważnych instytucji publicznych takich, jak szkoła podstawowa, dom pomocy społecznej, kościół i Instytut Astronomii Uniwersytetu...
, że bezpieczeństwo powszechne oznacza stan polegający na braku zagrożenia, które może przyjąć formy zagrożenia: technicznego, społecznego lub naturalnego. W przypadku znoszenia...

II SA/Go 358/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-21

pomocy społecznej, kościół, Instytut Astronomii Uniwersytetu. Mieszkańcy oraz osoby czasowo przebywające w tym obszarze, bardzo często zgłaszają swoje obawy dotyczące...
zagrożenia, które może przyjąć formy zagrożenia: technicznego, społecznego lub naturalnego. W przypadku znoszenia obiektowej formy ochrony przyrody ze względu na tę przesłankę...

II SA/Kr 1418/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-11

kulturowych, pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji, a także ochrona ładu urbanistycznego. Stowarzyszenie powołało...
się również na określone w § 7 Statutu działania, za pomocą których realizuje swoje cele. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na rolę drzew w kształtowaniu różnorodności...

II SA/Wr 307/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

, także interes społeczny i przyrodniczy, podkreślił, że częściowo przychylił się do wniosku obniżając opłatę o kwotę 655.095,67 zł (wyrażając zgodę na częściowe...
od zamiaru wycinki drzew, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem eksploatacji bazaltu. Stąd też zdaniem odwołującego interes społeczny i ekonomiczny uzasadnia wyrażenie...

II SA/Lu 243/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-05

: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy pomocy społecznej, c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele...

II SA/Gl 812/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-01

szerokich uprawnień do kształtowania za pomocą przepisów prawa miejscowego stosunków społecznych w sposób adekwatny do warunków i specyfiki danego terenu. Zgodnie...
faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes społeczny'. W ocenie skarżących, w niniejszej sprawie niewątpliwie wystąpiła...

II SA/Sz 435/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-29

[...] sztuk drzew oraz krzewów o powierzchni [...] m2 z terenu działki nr [...] w obrębie Ż., Jak wynika z uzasadnienia organ I instancji ustalił, że R. K. przy pomocy P. K. i M...
organizacji społecznej (żądanie wszczęcia postępowania lub żądanie dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu) za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu...

II SA/Gl 1612/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

i społecznych, konstruowanych przez ustrojodawcę. Ma on charakter programowy, wymagający od każdego czynnika władzy publicznej włączenia się, za pomocą wszelkich posiadanych...
, kładącego nacisk na realizację osobistych celów (podejścia te opisuje np. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 31...
1   Następne >   +2   +5   +10   18