Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 297/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27

do prywatności i dobrego imienia., W dniu 30 czerwca 2005 r. B. A. zwróciła się ponownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o przyznanie jej przedmiotowego zasiłku...
celowego do rąk własnych w celu pokrycia kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego i zrobieniem zdjęć do niego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K...

II SA/Wa 2235/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

. 2 oraz art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), decyzją nr [...] z dnia [...] października 2016 r...
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. [...], w szczególności poprzez udostępnienie ich na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z siedzibą przy ul...

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenia warunkowane stanem zdrowia wnioskodawcy ma prawo zbierać /przetwarzać/ informacje dotyczące jego zdrowia. Naczelny Sąd...
skargę. Skarżąca do 1 grudnia 1997 r. korzystała ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy w W. W toku rozpoznawania wniosku o przyznanie zasiłku okresowego Ośrodek...

II SA/Wa 1998/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

. nr [...] odmawiającą uwzględnienia wniosku w sprawie skargi W. M. na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej [...](dalej...
., Generalny Inspektor w toku postępowania wyjaśniającego ustalił, iż:, 1. skarżący odwołał się od decyzji OPS w sprawie udzielenia pomocy społecznej, na skutek czego...

II SA/Wa 976/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

jej danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D., W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] Prezes UODO stwierdził, że do Biura Generalnego...
Pomocy Społecznej w D. Skarżąca podniosła, że GOPS przetwarza i udostępnia osobom postronnym dane o jej dochodach, bez jej wiedzy i zgody. W piśmie z dnia [...] października...

II SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego, organ ten wystąpił do Prezydenta Miasta [...] o wyjaśnienia dotyczące tej kwestii. Skarżący wskazał, że jego zdaniem...
. o pomocy społecznej,, 3. zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone przez MOPR dane osobowe., Z kolei wobec Urzędu Miejskiego w [...] skarżący podał...

II SA 2734/99 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64 poz. 414 ze zm./ stanowi, że decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia...
pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego. Wywiad ten przeprowadza pracownik socjalny., Z przepisu tego wynika bezpośrednio wniosek...

II SA/Wa 1414/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

mieć wpływ na wysokość świadczenia lub na jego odmowę. Powołując się na art. 105 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm...
jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego, udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia...

III OSK 555/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

zastosowanie:, 1. art. 100 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) - poprzez błędną jego wykładnię, a jednocześnie uznanie...
;, 2. art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) poprzez błędną jego wykładnię i uznanie, że organ prowadzący...

I OSK 242/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15

, z których wynikało, że zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej starosta sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych...
, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   22