Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków., Ustawa nie pozwala jednak zaliczyć fundacji do organizacji społecznych...
Skoro Fundacja nie dysponowała żadnym prawem do nieruchomości, a nie posiada statutu organizacji społecznej nie mogła występować w niniejszej sprawie jako strona...

VII SA/Wa 1656/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-24

. akt I OSK 1114/16 w przedmiocie wyniku naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej; wyrok z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt II OSK 1693/14...
, ani też skutków społecznych danego aktu., Z brzmienia art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

II OSK 1453/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

i Dziedzictwa Narodowego, wpisanie omawianego terenu do rejestru zabytków realizuje zatem interes społeczny, zachowania integralności i czytelnej tożsamości znaczeniowej fragmentu...
cmentarza żydowskiego, w nieudolny sposób uzasadniając ją na podstawie informacji wskazanych we wnioskach złożonych przez Związek [...] oraz Fundacji [...], a także za pomocą...

IV SA 1894/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-13

Niewątpliwie w interesie społecznym leży takie postępowanie, które dla następnych pokoleń ochroni przed zniszczeniem elementy dziedzictwa kulturowego. Jeżeli opinia...
, który przeważy nad interesem społecznym - zapewnieniem ochrony dóbr kultury. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2004 r. sprawy...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dot. utworzenia parku kulturowego., Do obwieszczenia dołączono link do projektu uchwały. Przedłożony...
społecznych, jaki zastosował Wójt Gminy Raciechowice. Poprzednio ważne informacje władze Gminy Raciechowice przekazywały w formie zwyczajowo przyjętej poprzez zamieszczanie...

VII SA/Wa 1878/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

. Architektura kubicznych, zwartych brył, artykułowanych skromnie, najczęściej przy pomocy prostokątnych otworów okiennych i drzwiowych oraz geometryzujących form balustrad...
odwoławczego, a zwłaszcza z koncentrowaniem się na walorach zewnętrznych budynku i nadmiernym eksponowaniu interesu społecznego, bez uwzględnienia całokształtu...

VII SA/Wa 254/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

jest inwestycją, która nie może stanowić alternatywy dla remontu kamienicy, przeprowadzonego z poszanowaniem jej wartości zabytkowych. W interesie społecznym leży ochrona...
społeczny nad interes strony. Działania zmierzające do polepszenia warunków użytkowania budynku są możliwe, o ile dokonywane zmiany nie wpływają na uszczuplenie wartości...

VII SA/Wa 188/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-23

materiałów, przy pomocy których został wykonany., Z art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków wynika, iż opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza...
, że zabytkiem może być nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, których zachowanie leży w interesie społecznym., Z kolei art. 4 stanowi, iż 'ochrona zabytków...

VII SA/Wa 1408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

zagospodarowania przestrzennego. Organ drugiej instancji uznał zatem, że zachowanie substancji materialnej omawianego domu mieszkalnego leży w interesie społecznym., Zdaniem Ministra...
zachowania ww. budynku wyrażonym w § 9 ust. 5 m.p.z.p., Organ drugiej instancji uznał ponadto, że w interesie społecznym leży ochrona obiektów o wartościach zabytkowych...

III SA/Po 516/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-26

poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z wyjątkiem projektów objętych zasadami pomocy...
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...
1   Następne >   2