Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

II SA/Bk 726/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Kryteria odpłatności za pobyt w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej powinny być odniesione do celu przepisów regulujących zadania stawiane poszczególnym...
jednostkom pomocy społecznej. Powinny uwzględniać zakres usług, wymiar świadczeń przysługujących nieodpłatnie i faktyczny sposób wykorzystania działalności placówki (art. 97 ust...

I OSK 1461/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

wynika, iż dochód miesięczny jej rodziny stanowią: wynagrodzenie za pracę A. C. w wysokości [...] zł, świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach...
zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów...

I OSK 2969/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

z zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o wysokości otrzymanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku mieszkaniowego, z zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w G...
[...] listopada 2011 r. A. B. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w P. podanie o przyznanie pomocy. Do podania strona dołączyła akt notarialny sprzedaży mieszkania...

SA/Rz 1770/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-10

., Wskazaną decyzję organ odwoławczy wydał na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., art. 33j ust. 1 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz. U. z 2000...
, ustalone zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej. W latach poprzednich D. i A. Z. byli zwolnieni od opłaty za pobyt córki w rodzinie zastępczej, ale wówczas dochód...

III SA/Lu 136/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-06

o pomocy społecznej. Przy ustalaniu dochodu na potrzeby uzyskania stypendium szkolnego, ustawodawca odsyła do stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej...
- 4 ustawy o pomocy społecznej. Ustalając uprawnienia do świadczeń materialnych o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy kierować się definicją dochodu...

III SA/Lu 97/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wynoszące 351 zł na osobę w rodzinie. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że na dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie...
rolnym o powierzchni [...] ha fizycznych w tym [...] ha przeliczeniowych. Wskazując, na treść art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej - z 1ha przeliczeniowego uzyskuje...

III SA/Lu 102/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

[...] maja 2010 r., znak; [...], Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., działając z upoważnienia Wójta Gminy, odmówił A. C. przyznania stypendium szkolnego...
o pomocy społecznej dochód do ustalenia prawa do stypendium szkolnego winien stanowić sumę przychodów z miesiąca kwietnia 2010 r. Dochód z gospodarstwa rolnego wynosił...

II SA/Po 181/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-31

jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł do Samorządowego Kolegium...
nie przekracza kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Wysokość tego dochodu wynika obecnie z treści...

II SA/Bk 915/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-16

Przy obliczaniu dochodu w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne, ustalanego na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej...
2004r. o pomocy społecznej. Jak wynika natomiast z materiału zgromadzonego w trakcie postępowania, dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy przekracza to kryterium i wynosi...

I OSK 1285/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

o charakterze socjalnym wynikających z art. 90c ust. 2 u.s.o. rada gminy może upoważnić jedynie kierownika ośrodka pomocy społecznej. Kolizję dwóch norm prawnych rangi...
- kierownika ośrodka pomocy społecznej i dlatego będzie miał pierwszeństwo w stosowaniu przed normą zawartą w art. 39 ust. 4 u.s.g., jako normą lex generalia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100