Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Pracy we własnym gospodarstwie rolnym nie można uznać ani za zatrudnienie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 19 lutego 1999 r.; (...). Mirosław K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...

I SA/Wa 426/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

przekroczone zostało kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, które dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 542 zł...
o pomocy społecznej. Powołany przepis wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe...

I OSK 3349/19 - Wyrok NSA z 2020-07-21

materialnego tj. art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.), poprzez błędną jego interpretację. Uzasadniając...
, że nie ma ona usprawiedliwionych podstaw., Jak stanowi art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu...

II SA/Kr 102/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-21

i inwestycji zrealizowanej na nieruchomości. Planowany Zakład dla Psychicznie Chorych [...] w K. nie miał być tym samym co Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w K...
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, uruchomiono inną placówkę - Państwowy Dom Pomocy Społecznej., Wojewoda [...] decyzją z dnia 29 listopada 2013r...

I SA/Wa 1356/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

.) - przekazał na rzecz Powiatu S. nieruchomość będącą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w P., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] ha, uregulowaną...
art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające (...), bowiem w jej uzasadnieniu czytamy: '...Powiat S. wraz z przejęciem Domu Pomocy Społecznej w P...

II SA/Gl 936/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-17

, liczonego z braku definicji ustawowej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 493 ze zm.), wnioskodawcy...
uzyskania. Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o miesięczne obciążenie...

II SA/Gd 27/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-09

2008-2009 Domu Pomocy Społecznej nie mogła mieć wpływu na sposób rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, skoro spełniona została przesłanka zbędności nieruchomości na cel...
zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Pełni ona zatem funkcje społeczne, podobnie jak istniejący obecnie dom pomocy społecznej, którego budowa...

I SA/Wa 2179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

Samopomocy, wskazując na treść 163 kpa oraz art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 930, ze zm.)., Nie zgadzając...
, 77 i art. 107 § 3 oraz naruszenie przepisów ustawy o pomocy społecznej, czyli art. 106 ust. 5 i art. 11 ust. 3. Odwołujący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji...

I OW 110/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

W. przekazał sprawę na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), który zdaniem wnioskodawcy nie ma w sprawie...
zastosowania jako dotyczący świadczeń z pomocy społecznej, podczas gdy w sprawie P. S. powinien mieć zastosowanie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r...

I SA/Wa 2288/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-07

. B. - jego pełnomocnik, zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej poprzez nie przeprowadzenie przez Prezydenta czynności...
. W związku z czym, podniosło dalej Kolegium, pismem z [...] grudnia 2017 r. Prezydent wezwał S. B. do stawienia się w Ośrodku Pomocy Społecznej [...] (dalej jako 'OPS...
1   Następne >   +2   +5   +10   99